افق روشن
www.ofros.com

!!!به جای عدالت، فقر را گسترش ندهید

در آستانه روز کارگرتاریخ محاکمه اعضای سندیکا مشخص شد


گیلانی نژاد - کارگران فلز کار                                                                             دوشنبه ۵ اردیبهشت ١٣٩٠

به جای عدالت ، فقر را گسترش ندهید!!!

باتصویب حداقل دستمزد۳۳۰هزارتومانی برای زحمتکشان وباپیش کشیدن دریافت فرانشیزازبیمه شدگان تامین اجتماعی دورتازه ای ازحمله به دستاوردهای زحمتکشان درسال۹۰شروع گردید.
یک نماینده مجلس اعلام کرد:نمایندگان مجلس بادریافت فرانشیزازبیمه شدگان درمراکزدرمانی تامین اجتماعی موافق هستند.اینکه قانون گذاران خودقانون اساسی واصل ۲۹ آنرااین چنین نقض کنند، انتظار ازدیگران چیست؟ آیابعدازتهی کردن سفره های کارگران،حال نوبت به تهدیدسلامتی آنان رسیده است؟ درحال حاضرهربیمه شده حداقل ۹۹هزارتومان هرماهه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کندوانتظارداردمتناسب بااین پرداخت به درمان اوپرداخته شود.زحمتکشان هرساله شاهدخروج بسیاری ازپزشکان،بیمارستانها،درمانگاههاازتعهدات تامین اجتماعی هستند.همچنین هرساله شاهد افزایش سطح فرانشیز داروها،خدمات آزمایشگاهی،پرتونگاری می باشند.درحال حاضرداروخانه ها، درمانگاهها،ومراکزپرتونگاری وآزمایشگاههابیش از٦٠ درصدازهزینه درمان رابه صورت نقدی ازبیمه شدگان دریافت می کنند.این افزایش فرانشیز مراکز درمانی خصوصی باعث گردیده حقوق بگیران مجبوربه ترک رفتارهای بهداشتی وپیشگیرانه درزمینه های پزشکی شوند.حال اگردرمراکز درمانی تامین اجتماعی نیزازبیمه شدگان پول دریافت شود،ماباکاهش مراجعه کنندگان به این مراکز نیز روبرو خواهیم بود.
به موجب اصول ۳ و۲۹ قانون اساسی وبندهای الف وب ازماده ۳ قانون تامین اجتماعی دریافت فرانشیز ازبیمه شدگان که برای درمان به مراکز درمانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کنند،غیرقانونی است.تصویب واجرای این قوانین ۳۰ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی راازحقوق قانونی خودبیشترازگذشته محروم می کند،واین نقض حاکمیت کم رنگ بیمه شدگان برتامین اجتماعی است وسلامت آنان درمعرض خطرقرارمی گیرد.

مازیارگیلانی نژاد - ۲٦/۱/۱۳۹۰

در آستانه روز کارگرتاریخ محاکمه اعضای سندیکا مشخص شد

دادگاه آقای غلامرضا غلامحسینی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ در دادسرای شهریار و دادگاه آقایان غلامرضا غلامحسینی. مرتضی کمساری و علی نظری در روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ در دادسرای کارکنان دولت برگزار می شود.
همچنین دادگاه آقای رضا شهابی عضو هیپت مدیره سندیکا که از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در زندان به سر می برد در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ برگزار می شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت ۱۳۹۰

محاکمه سه تن از اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد در آستانه روز جهانی کارگر از کج سلیقگی محاکمه کنندگان ناشی می شود. ما کارگران فلزکار مکانیک آزادی فوری کلیه کارگران زندانی را خواستاریم.

کارگران فلز کار مکانیک - ۴ اردیبهشت ٩٠