افق روشن
www.ofros.com

ترجمۀ فارسی جلد سوم کاپیتال پروسۀ تولید سرمایه داری

کمونیستهای انقلابی                                                                                    جمعه ۴ دی ۱٣٨٨

برای اولین بار ترجمۀ فارسی

جلد سوم کاپیتال - مارکس

پروسۀ تولید سرمایه داری بمثابۀ یک کل - بخش ششم - قسمت دوم - فصل ٣٧

تبدیل سود اضافه به بهرۀ ارضی

-------------------------------------------------------------------------

در بخش صفحۀ مارکس و صفحۀ آزاد سایت کمونیستهای انقلابی

=================================================

سخنی با شما

هدف اصلی انتشار آثار کلاسیک مارکسیستی

نشان دادن نحوه برخورد به مسائل است نه انطباق قالبی شرایط حال با زمان نگارش این آثار

=====================================

کمونیستهای انقلابی

www.k‐en.com
info@k‐en.com
kenghelabi@gmail.com