افق روشن
www.ofros.com

جلد سوم، بخش ششم، فصل ۴٣ سرمایه؛ کارل مارکس


کمونیستهای انقلابی                                                                                       دوشنبه ٢٣ آبان ماه ١٣٩٠

برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی

جلد سوم، بخش ششم، فصل ۴٣ سرمایه؛ کارل مارکس

جلد سوم کاپیتال مارکس

پروسۀ تولید سرمایه داری بمثابۀ یک کل

بخش ششم - قسمت دوم - فصل چهل و سوم

بهرۀ تفاضلی II - مورد سوم - قیمت تولید کاهش یابنده نتایج

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com
info@k-en.com