افق روشن
www.ofros.com

جلد اول و دوم کتاب جنس دوم


کمونیستهای انقلابی                                                                                          یکشنبه ٢٠ آذر ماه ١٣٩٠

******************************

جلد اول و دوم کتاب

جنس دوم


اثر سیمون دوبووار

ترجمۀ : قاسم صنعوی

******************************

این کتاب هم اکنون در فورمت اکروبات در سایت زیر قراردارد:

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com
info@k-en.com