افق روشن
www.ofros.com

جلد سوم، بخش ششم، فصل ٤١ سرمایه؛ کارل مارکس


کمونیستهای انقلابی                                                                                        چهارشنبه ٢۵ اسفند ١٣٨٩

بمناسبت ١٨ مارس، سالروز تولد کمون پاریس

جلد سوم کاپیتال مارکس

پروسۀ تولید سرمایه داری بمثابۀ یک کل

بخش ششم - قسمت دوم - فصل چهل و یکم

شکل دوم بهرۀ تفاضلی - قیمت تولید ثابت

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com
info@k-en.com
kenghelabi@gmail.com