افق روشن
www.ofros.com

برای اولین بار ترجمۀ فارسی جلد سوم کاپیتال

کمونیستهای انقلابی                                                                                 شنبه ٢٤ مرداد ۱٣٨٨

برای اولین بار ترجمۀ فارسی
جلد سوم کاپیتال
مارکس
پروسۀ تولید سرمایه داری بمثابۀ یک کل
بخش پنجم
قسمت دوم
فصل ٣٦
اوضاع پیشا سرمایه داری
===============================================
در بخش صفحۀ مارکس و صفحۀ آزاد سایت کمونیستهای انقلابی


سخنی با شما

هدف اصلی انتشار آثار کلاسیک مارکسیستی

نشان دادن نحوه برخورد به مسائل است نه انطباق قالبی شرایط حال با زمان نگارش این آثار
=====================================

کمونیستهای انقلابی

www.k‐en.com
info@k‐en.com
kenghelabi@gmail.com