افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات علیه زیر پا گذاشتن جنایات جمهوری اسلامی و دعوت از ظریف به سوئد


کمیته برگزاری اعتراض ...                                                                                    یکشنبه ١٦ خرداد ۱۳۹۵ - ۵ ژوئن ۲۰۱٦

اول یونی دولت سوئد پذیرای ظریف وزیر خارجه ایران بود . در این رابطه نیروهای چپ و آزادیخواه در کمیته ای برای اعتراض متشکل شده و خواهان طرد جمهوری اسلامی بخاطر جنایاتش در سه دهه اخیر که شامل کشتار وزندان وشلاق و شکنجه بوده است شدند صدها کارگر و معترض در زندانها اسیرند جعفر عظیم زاده در و.. در حال مرگند و بازرگانان بکارخویش وجنگ و کشتار.

کمیته اعتراض علیه ماموران جمهوری اسلامی در استکهلم

گزارش اعتراضات اول ژوئن

نیرو های چپ استکهلم چندی قبل خبر مسافرت وزیر خارجه ایران را به اسکاندیناوی افشا کردند و متعاقب آن تا روشن شدن تاریخ معین این سفر بلافاصله اقدام به ایجاد کمیته ای مرکب از احزاب وسازمانها ونیروهای مستقل نمودند . از تاریخ 27 مای همه روزه در میدان مرکزی شهر پیکت های اطلاع رسانی به زبان سوئدی برگزار میشد نمونه این پیکت ها یا میز اطلاع رسانی را در عکس های زیر می بینید.
روز 31 مای پس از آخرین پیکت خیابانی ساعت حدود 10 شب باخبر شدیم که آنها در گراند هتل اقامت دارند .بخشی از نیروهای اپوزیسیون در مقابل هتل تا ساعت یک بامداد حاضر شدند ودر دفاع از آزادیها در ایران شعار دادند . ساعت ده صبح در مقابل پارلمان اجتماع شد عکس های زیر از این بخش اعتراضات است .
ساعت 12 جلوی وزارت خارجه تظاهرات رسمی ما آغاز میشد . محل قرار ما را کمی دور تر بود تا بیست دقیقه منتظر دوستان شدیم وباتفاق به محل نشست آنها نزدیک شدیم. در این فاصله در محل بین بخشی از دوستان ما با پلیس درگیری شد ورویا به بیمارستان منتقل شد و حیدر دستگیر شد. عکس های این درگیری در فیلم ها مشاهده میکنید
پس از آنکه مزدوران رژیم صحنه را ترک کردند جالبترین کاری که انجام شد راهپیمایی از شلوغترین خیابان مرکزی شهر بسوی میدان مرکزی بود هزاران سوئدی در این مسیر با خواسته های ما بزبان سوئدی آشنا شدند
در اینجا تظاهرات رسمی پایان یافت وبدنبال اطلاعی که از محل قرار بعدی ماموران رژیم بدست آمد بخشی از دوستان ورفقا به جزیره لیدیگو رفتند در رستورانی قرار بود صد نفر از بازرگانان ایرانی مقیم استکهلم با وزیر ملاقات کنند. بموقع رسیده بودند میهمانان داشتند می آمدند ویکباره با حضور معترضین منطقه پر از پلیس و مقامات لباس شخصی شد. آنها مجبور شدند تحت الحفظ به محل بروند و ساعتها به شعارهای معترضین گوش کنند.برخی از عکس های این اعتراض ضمیمه است وعکس های دیگر متعاقبا پس از دریافت بیرونی خواهد شد

کمیته اعتراض علیه ماموران جمهوری اسلامی در استکهلم


لینک گزارش روزنامه سونسکا داگ بلادت از روزنامه های سراسری سوئد،حمله پلیس سوئد به‌تظاهرکنندگان در مقابل وزارات امور خارجه سوئد روز 1 یولی 2016
http://www.svd.se/valdsamma-protester-nar-wallstrom-motte-zarif/om/varlden

از روزنامه های سراسزی سوئد لینک روزنامه داگنز نی‌هتر
http://www.dn.se/arkiv/varlden/zarif-ville-prata-affarer-men-mottes-av-protester/

لینک گزارش نشریه حزب عدالت اجتماعی - سوسیالیست ها
http://www.socialisterna.org/sv/2/1/12557/

قطعنامه اعتراض عليه حضور مزدوران جمهوری اسلامی ايران در سوئد

نظر به اينکه زنان در ايران از کمترين حقوق انسانی محرومند: تبعيض جنسيتی در ايران در حد آپارتايد جنسی است. زنان در ايران حق انتخاب پوشش خود را ندارند و حجاب اجباری است. قوانين قرون وسطايی مثل چند همسری برای مردان و ازدواج کودکان دختر خردسال قانونی است. مجازات داشتن رابطه خارج از ازدواج شرعی سنگسار است. نظر به اينکه در ایران میلیونها کودک کار وخیابان وجود دارد که از ابتدایی ترین حقوق انسانی واجتماعی محرومند.
نظر به اينکه کارگران ایران از حق هرگونه تشکل مستقل صنفی خود محرومند و هرگونه اعتراض کارگران به شرايط کار با شلاق، زندان، شکنجه و حتی قتل در زندان پاسخ می گيرد.
نظر به اينکه دستمزد کلیه کارگران زير خط فقر قرار گرفته و حداقل دستمزد چهار برابر پائین تر از خط فقر است.
نظر به اينکه کارگران مهاجر افغانی در ايران از هرگونه حقوق اوليه اجتماعی محرومند و با خود و خانواده شان همچون برده رفتار می شود.
نظر به اينکه. حکمیت در ایران مذهب شیعی را دین رسمی اعلام کرده ومعتقدین به سایر مذاهب یا افراد بی مذهب را تحت فشار وتبعیض قرار میدهد.و در ايران هرگونه انتقاد و بيان آزاد جرم امنيتی تلقی می‌شود و با زندان‌های طويل المدت پاسخ می‌گيرد و ايران جزو کشورهايی است که بالاترين تعداد ژورناليست‌های زندانی را دارد.
نظر به اينکه اعدام در ايران در طول رژیم اسلامی روندی فزاينده داشته و به ویژه از زمان ریاست جمهوری روحانی اين روند اوج بی‌سابقه‌ای داشته است.
ما خواهان طرد مزدوران جمهوری اسلامی از سوئد و محکوميت علنی اين رژيم جنايتکار و ضد بشری در مجامع بين المللی هستيم.
اگر دولت سوئد آنطور که در بيانيه سياست خارجی خود اعلام کرده‌است، سياست خارجی خود را حمايت و دفاع از حقوق بنيادی انسان‌ها در جهان ميداند.
اگر دولت سوئد مدعی سياست ضد تبعیض جنسیتی است
اگر دولت سوئد خود را موظف به دفاع از روزنامه نگاران زندانی و فعالين حقوق اجتماعی معرفی میکند
اگر اين سياست‌ها تنها کلماتی پوچ و بی محتوا نيست، بنابراين دولت سوئد حمايت از خواست ما و اجرای آن را بايد وظيفه مقدم خود بداند.و شرط هرگونه رابطه با دولت ایران را رفع این ستم های آشکار برمردم ایران قرار دهد

کمیته برگزاری اعتراض علیه ماموران جمهوری اسلامی در سوئد

اول ژوئن ۲۰۱٦

قطعنامه به زبان سوئدی


Vi protesterar mot Irans - den islamiska republiken - delegationens besök i Sverige
Eftersom
- kvinnor i Iran berövats grundläggande rättigheter och för att det råder könsapartheid i Iran
- medeltida lagar om att polygami för män och att barnäktenskap fortfarande är tillåtet.
- stening till döds kvarstår som straffet för utomäktenskapligt sex
- miljoner av barnarbetare och gatubarn i Iran berövats alla rättigheter som stipuleras i FNs barnkonvention
- arbetare i Iran är fråntagna alla rättigheter att organisera sig. Oberoende fackföreningar är förbjudna. Eventuella protester rörande arbetsvillkor bestraffas med piska, fängelse, tortyr och till och med mord i fängelse
- arbetarnas löner ligger under fattigdomsgränsen och för att minimilönen ligger fyra gånger under fattigdomsgränsen.
- afghanska invandrare nekas grundläggande sociala rättigheter i Iran och för att de och deras familjer behandlas som slavar.
- minoritetsgrupper som kurdiska folket kuvas och attackeras med militära medel och för att deras byar och hem förstörs när de kräver rättvisa.
- varken religionsfrihet eller yttrandefrihet råder i Iran
Den svenska regeringen hävdar att den svenska utrikespolitikens ledstjärna är - att skydda och försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna i världen (utrikesdeklaration 2016). Och vidare att svensk utrikespolitik bygger på att förebygga folkmord och är för värnandet av grundläggande mänskliga rättigheter.
- att den för en feministisk politik som även ska genomsyra utrikespolitiska ställningstaganden
- att försvara fängslade journalister, aktivister som kämpar för demokrati och all form av diskriminering
Vi kräver att den svenska regeringen fördömer den iranska regeringen för alla dess brott mot de mänskliga rättigheterna.
Protest kommittén mot inbjudandet av islamiska republiken - delegationens besök i Sverige
Stockholm 2016-06-01