افق روشن
www.ofros.com

پاسخ به سوال های وبلاگ


کارگران نیروگاه های ایران                                                                                 پنجشنبه ٢٢ دی ماه ١٣٩٠

كارگران نیروگاهی!
فعالانه و با درك طبقاتی به منظور کمک به امر اطلاع رسانی، بیان دیدگاه های مختلف و ایجاد رابطه منسجم تر با افق متشكل شدن به نیروی طبقاتی خود در هر نیروگاهی كه شاغل هستید، و یا تجربه كار نیروگاهی دارید، به سوال های زیر پاسخ دهید. درج نام خود و نیروگاه محل کارتان اختیاری است. پاسخ های خود را به ایمیل وبلاگ kargar.pp@gmail.com بفرستید.
١- مختصری درباره نیروگاه محل کارتان بنویسید؛ چند نفر کار می کنند؟ ارتباط قسمت یا واحد شما با دیگر همکاران تان در واحدهای دیگر چگونه است؟ وضعیت استخدامی کارگران نیروگاه ها به چه صورت است؟
٢- به دلیل پراکندگی نیروگاه ها در گستره کشور، برای ایجاد ارتباط و همبستگی با دیگر کارگران نیروگاه اقدامی صورت گرفته است؟ چه موانعی بر سر راه اتحاد کارگران نیروگاهی وجود دارد؟ چه راه کار مناسبی برای اتحاد و همبستگی ارائه می دهید؟
٣- دولت در راستای تفسیر جدید اصل ۴۴ تاکنون تعدادی از نیروگاه ها را واگذار کرده و همچنان درحال برنامه ریزی برای واگذاری های بیشتر است؛ تاثیر این واگذاری ها بر وضعیت کارگران نیروگاهی چگونه است؟
۴- نظر شما در رابطه با ایجاد تشکل کارگری چیست؟ آیا تفاوتی میان انواع تشکل ها وجود دارد؟ زمینه عینی ایجاد شورای کارگری در نیروگاه شما وجود دارد؟ در چه شرایطی تشکیل شورای سراسری کارگران نیروگاه های ایران را امکان پذیر می دانید؟
۵- نقش و تاثیر وبلاگ کارگران نیروگاهی ایران را در مقطع کنونی چگونه ارزیابی می کنید؟ چه برنامه و نظری در راستای فراگیرتر شدن آن پیشنهاد می دهید؟

کارگران نیروگاه های ایران - پنجشنبه ٢٢ دی ١٣٩٠