افق روشن
www.ofros.com

فشار فزاینده بر كارگران شركت پرهون طرح در نیروگاه سیكل تركیبی سنندج


کارگران نیروگاه های ایران                                                                                 پنجشنبه ٣ آذر ماه ١٣٩٠

طبق خبر ارسالی به این وبلاگ، در پی اعتراضات و اعتصابات مكرر كارگران ، مدیران دفتر تهران با حضور در كارگاه سنندج با قصد فریب و توهم آفرینی با كارگران به گفتگو نشسته اند. آنان اظهار داشته اند كه شركت به دلیل كمبود نقدینگی مایل به فروش ماشین آلات سنگین هستند و از كارگران خواسته اند كه فعلا به صورت داوطلبانه یك ماه به مرخصی بروند تا وضعیت شان روشن شود. كارگران اما ، دریافته اند كه صورت وضعیت های میلیاردی واریز شده به حساب شركت در محل های دیگر سرمایه گذاری شده است .آنان می دانند كه این بار سایه اخراج بر سر ٨٠ كارگر باقی مانده در دفتر مهندسی ،اداری ، خدمات و معدود كارگران فنی هر ساعت گسترده تر می شود و با شروع زودهنگام سرما و بیكاری گسترده ، دیگر امیدی به یافتن كار ندارند. این كارگران كه ٣ ماه از شركت طلب دارند هر لحظه خود را در معرض اخراج می بینند و زندگی پر از رنج و استرسی را تحمل می كنند. آنان اقدامات تنبیهی و فریبكارانه صاحبان سرمایه را در عدم تمدید قرارداد كارگران شركت كننده در اعتصابات روزهای قبل و امید های واهی به كارگران دیگر را از ابزارهای دایمی برای تحت فشار قراردادن كارگران به منظور رضایت به شرایط فعلی و ایجاد انشقاق و پراكندگی در میان كارگران می دانند.
كارگران شركت پرهون طرح همیاری دیگر كارگران نیروگاه ها به ویژه دیگر كارگران شركت های مختلف در نیروگاه سیكل تركیبی سنندج را می طلبند.

کارگران نیروگاه های ایران - ٣ آذر ١٣٩٠