افق روشن
www.ofros.com

مبارزه کارگران شرکت قطعات توربین شهریار با اخراج سازی


کارگران نیروگاه های ایران                                                                          چهارشنبه ١١ آبان ماه ١٣٩٠

از یکی دو سال پیش موضوع تعدیل نیرو در این شرکت مرتبط با صنعت برق شایع شده بود، مدیریت هم پرداخت دستمزدها را به تعویق می انداخت ، بسیاری از مزایا حذف شد ، تا آنجا که تعویق و حذف این مزایا روی سطح زندگی کارگران اثر گذاشته است. این موضوع صرفا" محدود به کارگران قسمت تولید نبود ، بلکه مزدبگیرانی که کارهای دفتری هم انجام می دادند از پایین بودن دستمزدها شکایت داشتند. با این وجود کارگران بیشتر نگران این موضوع بودند که مبادا بخواهند شایعات اخراج را عملی کنند. به قول یکی از همکاران از آن چیزی که وحشت داشتیم می خواهند سرمان بیاورند.
یکی دو ماهی است رسما" تعدیل نیرو را مطرح و برای عملی کردن این موضوع سه گزینه را به کارگران پیشنهاد کرده اند. اول اینکه کارگران یک روز در میان به سر کار بیایند، دوم اینکه همه کارگران تا ساعت دو بعدازظهر کار کنند و غذا قطع شود و گزینه سوم ، اخراج نیمی از کارگران است.
کارگران این شرکت در مقابل هر سه گزینه ارائه شده از سوی مدیریت ایستادگی کرده اند و حاضر به پذیرش هیچکدام از این گزینه ها که فصل مشترکشان اخراج بخشی از همکارانشان در کمترین زمان و یا در آینده نزدیک است تن نمی دهند ، و یک صدا و متحد خواهان مقابله با اخراج هستند.
در حال حاضر کارگران در تدارک تشکیل شورای خود هستند. بحث در رابطه با شورای کارگران بالا گرفته ، نمایندگان شورا بایستی از فیلتر اداره کار شهر کرج هم عبور کنند ، موضوعی که مدیر کارخانه دولت سرمایه هم می خواهد نمایندگانی سر سپرده و مطیع سرمایه انتخاب شوند تا در جهت اخراج کارگران همسو با مدیریت عمل کنند. اما کارگران در این وادی چه کارهایی می توانند انجام دهند که با سیاستهای دولت و مدیریت مقابله کنند. واقعیت آن است که یک شورای کارگری که بتواند با سرمایه مقابله کند و از حقوق کارگران دفاع کند ، در یک پیکار اجتماعی و طبقاتی به وجود می آید و گرنه بر روی کاغذ و به طور انتزاعی می توان بهترین شورای ضد سرمایه داری را نیز به تصویر کشید. گرچه نوشته ها و تئوری ها هم برای کارگران درس آموز می باشند، ولی هنگامیکه به طور عملی دست به کار می شویم ،برای مقابله با موانعی که سرمایه در راه ایجاد شوراهای واقعی کارگران ایجاد می کند، راه کارهای عملی را طلب می کند. به نظر یکی از کارگران در شرایطی که به خاطر جو اختناق و سرکوب و نبود آزادی بیان و تشکل از تجربیات دیگر کارگران محروم هستیم و کارگران پیشرو نیز کمتر تجارب خود را منتشر می کنند، ما کارگران هر قسمت به طور مثال جوشکاری ، تعمیرات ، اداری و ... آگاهترین کارگرانی را که می توانند مقابل تهدیدات مدیران جا نزنند انتخاب کنیم. نمایندگانی که برای مذاکره با مدیریت انتخاب می شوند بایستی از میان افراد این شورا انتخاب شوند. ارتباط این نمایندگان با شوراهای قسمت ها بایستی منظم باشد. نبایستی با انتخاب شدن نمایندگانی از میان شوراها کار را تمام شده بدانیم ، بلکه هر زمان این ارتباط سست و یکطرفه شود زمینه باخت حتمی ما به سرمایه شروع شده است. از سویی دیگر شوراهای هر قسمت هم بایستی با کارگرانی که آنها را انتخاب کرده اند در ارتباط منظم باشند ، مرتب با تشکیل جلسات به آنان گزارش دهند و تصمیم های مهم با حضور همه کارگران و جلسات فراگیر اتخاذ شود.
ارتباط منظم نمایندگان شوراهای قسمت ها ی مختلف با بدنه کارگری می تواند ضامن امنیت نمایندگان باشد و از سویی هر گاه نماینده ای پیگیر کار کارگران نباشد از سوی آنها عزل شود. این ارتباط منظم می تواند جنبه آگاهی بخشی و آموزشی نیز داشته باشد و باعث ارتقا و رشد آگاهی کارگران شود زیرا محیط کار و روند مبارزه عملی بهترین آموزگار است.
ار آنجاییکه قدرت کارگران در تعداد انبوه و به ویژه در تشکل و اتحادشان است ،ارتباط و اتحاد کارگران توربین شهریار که اکنون درگیر تشکیل شورا هستند با کارگران دیگر بخش های مختلف صنعت برق ، مانند کارگران آونگان اراک که سالهاست مبارزه می کنند ،و کارگران شرکت های گروه مپنا همچون پارس ژنراتور ، توگا ، پرتو و مکو و شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و نیروگاه منتظر قائم که همگی سرگرم اجرای مقدمات تعدیل نیرو هستند و در جوار همدیگر و با تعداد حدود 5 هزار کارگردور از دسترس نیست. پیوستن کارگران این شرکت ها در یک مبارزه متحدانه در مقابل سرمایه که در صدد فراگیرتر کردن اخراج سازی ها و ناامنی شغلی است می تواند صاحبان سرمایه را در مواجهه با یک توده کارگر متشکل و آگاه با محوریت کارگران چند شرکت به تمکین وادارد. در همین پروسه است که شوراهای ضد سرمایه داری مستقل از دولت مستبد سرمایه نیز شکل خواهند گرفت. اگر همت کنیم و کارگران پیشرو و اهل قلم به انتقال تجربه های اعتصاب و اعتراض و سازماندهی بپردازند ، متشکل شدن و مبارزه قرین موفقیت خواهد بود. کارگران قطعات توربین شهریار در چند مرحله از مبارزات خود در عمل دریافته اند آنگاه که متحدانه به میدان آمده اند پیروز شده اند . در این مقطع نیز که مبارزه علیه اخراج سازی پیش می رود ، علاوه بر همبستگی کلیه مزدبگیران شرکت قطعات توربین شهریار ، همبستگی دیگر کارگران را نیز طلب می کند.

کارگران نیروگاه های ایران - دوشنبه ١٠ آبان ماه ١٣٩٠

http://kargaran-nirugah.mihanblog.com