افق روشن
www.ofros.com

عدم پرداخت دستمزدهای کارگران شرکت ساپتا


کارگران نیروگاه ها                                                                                      یکشنبه ٣٠ بهمن ماه ١٣٩٠

دیروز تعداد بیست نفر از کارگران شرکت مهندسی و ساخت پست های فشار قوی و صنعتی - ساپتا - در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان در داخل ساختمان شرکت واقع در خیابان خرمشهر تهران تجمع کردند. در این تجمع مدیر عامل جدید شرکت با اعلام اینکه شرکت نقدینگی و پول کافی در اختیار ندارد از کارگران معترضی که بین ٣ تا ١١ ماه طلب دارند، خواست در صورت ناراضی بودن شرکت را ترک کنند.
شایان ذکر است از ٣ سال پیش به دنبال واگذاری شرکت مذکور به بخش خصوصی، تنها حدود ۵٠ نفر کارشناس و متخصص برق مغول به کار هستند .

کارگران نیروگاه های ایران

٣٠ بهمن ماه ١٣٩٠