افق روشن
www.ofros.com

جلد سوم، بخش ششم، فصل ۴٢ سرمایه؛ کارل مارکس


کمونیستهای انقلابی                                                                                            شنبه ٢۵ تیرماه ١٣٩٠

برای اولین بار ادامه ترجمه فارسی

جلد سوم، بخش ششم، فصل ۴٢ سرمایه؛ کارل مارکس


جلد سوم کاپیتال مارکس
______________

پروسۀ تولید سرمایه داری بمثابۀ یک کل
__________________________

بخش ششم - قسمت دوم - فصل چهل و دوم
__________________________

بهرۀ تفاضلی II - مورد دوم - قیمت تولید کاهش یابنده
__________________________

کمونیستهای انقلابی

http://www.k-en.com
info@k-en.com