افق روشن
www.ofros.com

مریم ضیاءهم چنان دراعتصاب غذا بسر میبرد


جمعی از فعالین حقوق کودک                                                                               دوشنبه ٩ فروردین ١٣٨٩

مریم ضیاء که یکی از فعالین حقوق کودک در جهان شایسته کودکان بوده است به علت فعالیت وی در ngo کودکان در (جهانی شایسته برای کودکان) دستگیر و زندانی شده است. وی پس از چهار ماه بازداشت در زندان اوین، سه هفته پیش با قرار وثیقه ای که برای وی تامین گردید و در اختیار دادگاه قرار گرفت، طبق قانون، پس از دادن وثیقه باید آزاد شوند، اما اینک پس از سه هفته از ارائه وثیقه مریم ضیاء و رضا مهابادی (خندان) هنوز در زندان بسر می برند ومریم ضیاء به علت عدم آزادی در مورخه ٢٦/١٢/٨٨ دست به اعتصاب زده و هنوز ادامه دارد و حالش بسیار وخیم است. مسئول جان ایشان جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعاتش می باشد.

جمعی از فعالین حقوق کودک - ٩/١/٨٩