افق روشن
www.ofros.com

متـن كامـل بخشنـامـه مـزد سـال١٣٩٠


خبرگزاری دانشجویان ایران                                                                          چهارشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٠

شورای عالی کار با حضور نمایندگان ٣ گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ٢٣ اسفند ٨٩ در اجرای ماده ۴١ قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، موضوع دستمزد كارگران را نهایی كرد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن كامل بخشنامه مزد سال ١٣٩٠ كه به امضای وزیر كار و امور اجتماعی رسیده، به شرح زیر است: ١- از اول سال ١٣٩٠حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ١١٠.١٠٠ ریال (یکصد و ١٠ هزار و یکصد ریال) تعیین می شود. همچنین از اول سال ١٣٩٠ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ٦ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ٢٦ قانون کار) به اضافه روزانه ٣٠۴٠ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ١٣٨٩ افزایش می‌یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ١١٠.١٠٠ریال (یکصد و ١٠ هزار و یکصد ریال) بند (١) کمتر شود.
٢- به کارگرانی که در سال ١٣٩٠ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ٢٠٠٠ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ١: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمات صورت می‌گیرد.
تبصره ٢: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ١٣٨٩، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
٣- براساس مصوبه مورخ ٢١ مهر ٨٧ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دایم و موقت مقرر شد از ابتدای سال١٣٩٠ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ٣ ماده ٣٦ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهیانه مبلغ ٢٨٠ هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (١) و تبصره یک بند (٢) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت خواهد بود.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ١٣٩٠ به صورت موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهند شد.
٦- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه‌ هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقررای مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پبمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام كنند.