افق روشن
www.ofros.com

اعتراض کارگران ایران خودرو به عدم پرداخت سود سهام

خودروکار                                                                                               شنبه ٢٨ آذر ۱٣٨٨

‎‎‎‎‎‎ چند ماه از زمان پرداخت سود سهام (سهام شرکت ایران خودرو،سهام تعاونی خاص،سهام گسترش ایرانخودرو..)گذاشته است ولی هیچ خبری از پرداخت سود این سهام ها دیده نمی شود واین مسله بااعتراض کارگران ایران خودرو شده است.
کارگران ایران خودرو معمولا در مهر ماه سود سهام خودرا دریافت می کردند.کارگران به امید روزهای بودند که با دریافت سود سهام بتوانند کمی از مشکلات مالی خود کم کنند. البته شرکت برای سود سهام ایران خودرو اعلام کرده بود که سود تعلق نخواهد گرفت. ولی برای سود سهام گسترش ایران خودرو هیچ چیزی مشخصی اعلام نکرده است.
عدم پرداخت وعدم پاسخگوئی نامناسب باعث نارضایتی کارگران ایران خودرو گردیده وطی هفته گذاشته این اعتراضات بالاگرفت بطوریکه کارآمد ناگزیر درج این اعتراضات گردید.

خودروکار

http://khodrokar.blogfa.com

پنجشنبه بیست و ششم آذر ١٣٨٨