افق روشن
www.ofros.com

!!فاسد بودن گوشتهای شرکت شوگا؛ ازتصادف با یک آخوند تا اعتراف

آژانس ایران خبر                                                                              چهارشنبه ١١ شهریور ۱٣٨٨


فاسد بودن گوشتهای اهدایی شرکت شوگا

به مناسبت ماه رمضان به کارگران شركت شوگا ٢ کیلو گوشت گاو از طرف شركت شوگا داده شد كه بنا بر خبر دریافتی این گوشتها فاسد بوده اند. دراین رابطه تعدادی از كارگران و شورای این شركت روز سه شنبه دهم شهریور، به نزدمدیریت رفته و شکایت کردند.

از تصادف با یك آخوند تا اعتراف اجباری به داشتن طرح برای كشتن

خبرنگارآژانس ایران خبر: این روزها كه دادگاههای نمایشی این نظام را از تلویزیون دنبال میكنیم به خوبی میفهمیم كه این اعتراف گیری فقط در حد همین سران نبوده و جوانان و حتی قشر پایین جامعه را هم شامل میشود، اعتراف به چیزی كه مطلقا اساس و پایه ای ندارد، چند روز پیش مطلبی رااز یكی از كارگران ساختمان سازی كه در ساختمان های در حال ساخت زعفرانیه كار میكند شنیدم كه گویای این حرف است، موضوع از این قرار بوده كه :
یکی از کارگرانی که در ساختمانی در حال ساخت در زعفرانیه مشغول به کار است ٢٠ روز پیش با موتوری که بر آن سوار بوده با یک آخوند تصادف می کند و توسط ماموران دستگیر میشود، در ضمن در اثر این تصادف آخوند فقط سرش کمی خراش بر می دارد، اما این کارگر بخت بر گشته تعریف میکرد که پس از دستگیری از وی میخواستند که اعتراف کند قصد کشت این آخوند را داشته و کلی شکنجه اش کرده اند .
یکی از شکنجه ها این بوده که این كارگر بیگناه را درون یک گونی می کردند و می گفتندالان از کوه پرتت می کنیم و مستمر تكرار میكردند كه تا اعتراف نکنی، حال و روزت این است.
اما این كارگر نگون بخت كه كاری نكرده بوده حاضر به اعتراف نمیشود سرانجام مزدوران و ماموران او را پرت میكنند كه بعد او متوجه میشود كه او را از پله ها پرت كرده اند و دست و پا و دندانهای او شكسته است.

آژانس ایران خبر - ۱۱/۶/۱۳۸۸