افق روشن
www.ofros.com

تصفیه پرسنل مخابرات آغاز شد

آژانس ایران خبر                                                                                       دوشنبه ۲۰مهر ۱٣٨٨

بنا بر خبر دریافتی با پایان یافتن کار انتقال سهام این شرکت به سپاه تغییرات درمدیریت آن شروع شده است.در پی واگذاری پنجاه ویک درصد از سهام مخابرات ایران به شرکت ها ونهادهای وابسته به سپاه مدیریت مخابرات در عمل به سپاه رسید.خبرهای موثق دریافتی خبرنگار آژانس حاکی از این است که کادر ریاست مخابرات ایران پیش از معامله در بورس تغییر کرده بود وتعدادی ازپرسنل ویژه سپاه به کادرنیروهای حراست مخابرات پیوسته بودند تا شرایط لازم برای اداره ی آن را از نزدیک مشاهده وپاکسازی پرسنل را طراحی نمایند.تعدادزیادی از پرسنل سپاه بزودی در هسته ی مدیریت مخابرات قرار گرفته وتصفیه شدیدی را در سودآورترین شرکت دولتی ایران آغاز خواهند کرد.در حال حاضر براساس آخرین گزارش های دریافتی ترکیب هسته ی حراست مخابرات به طور کامل دچار تغییر شده است ونیروهای سپاهی جایگزین پرسنل قبلی این هسته شده اند.قرار است در هسته ی حراست تمام شرکت های وابسته به مخابرات ایران از پایتخت گرفته تا استان ها وشهرها این تغییرات به طور زنجیره ای صورت گیرد.انتظار می رود درماه های آینده شبه نظامیان بسیجی ودانشجویان بسیجی رشته های مرتبط با مخابرات در دانشگاه ها جایگزین نیروهای وپرسنل مخابرات شوند.این کار به صورت بازنشستگی های پیش از موعد وبازخرید صورت خواهد گرفت.همچنین هسته های امنیتی از دانشگاه امام حسین ودانشگاه امام صادق به عنوان کادر شد.

آژانس ایران خبر - ۲۰/۷/۱۳۸۸