افق روشن
www.ofros.com

کارگر ٦۵ ساله زیر کیسه های سیمان جان باخت

آژانس ایران خبر                                                                                      یکشنبه ١۹مهر ۱٣٨٨

کارگر ۶۵ ساله بازارچه مرزی پرویز خان قصرشیرین روز شنبه ١٨ مهر ماه زیر کیسه های سیمان جان خود را از دست داد. گزارشهای رسیده به خبرنگارمان حاکیست صبح روز شنبه پیرمرد ۶۵ ساله قصرشیرینی که برای امرار معاش خانواده اش در بازارچه مرزی پرویز خان مشغول تخلیه کیسه های سیمان بود به دلیل کهولت سن وناتوانی جسمی حاصل از فشار کار زیاد جان خود را از دست داد.
پیرمرد مذکور تنها نان آور خانواده ای بود که دارای فقر شدید مالی هستند . طی چند ماه گذشته حوادثی اینچنینی در بازارچه مرزی پرویز اتفاق افتاده وچندین تن جان خود را از دست داده اند .استاندارد های لازم برای تخلیه وبارگیری در بازارچه مذکور رعایت نشده که این امر متاسفانه تاکنون منجر به خسارات جانی به کارگران شده است.

آژانس ایران خبر - ۱۹/۷/۱۳۸۸