افق روشن
www.ofros.com

تعطیل شدن كارخانه واكس وطن، تجمع كارگران بازنشسته


آژانس ایران خبر                                                                                                   دوشنبه ٧ تیر ١٣٨٩


تعطیل شدن كارخانه واكس وطن

كارخانه واكس وطن درادامه طرح انتقال كارخانه ها به خارج ازتهران به حالت تعطیل درآمده است. به گزارش ایران كارگر این كارخانه تا چند هفته دیگر به نقطه دیگری منتقل میشود و كارگران این كارخانه نیز به همین دلیل بیكارمیشوند و شغل خود را ازدست میدهند.

-------------------

تجمع اعتراضی كارگران بازنشسته جلوی بیمه تامین اجتماعی

كارگران بازنشسته امروز جلو بیمه تامین اجتماعی اقدام به تجمع اعتراضی نمودند و درخواست حقوق معوقه خود را داشتند , به گزارش ایران كارگر تاكنون هیچ رسیدگی ازسوی دولت به مسائل و مشكلات آنها نشده است و جواب مشخصی نیز دراین خصوص به آنها داده نشده است.