افق روشن
www.ofros.com

وضعیت اسفناك كارگران مخابرات راه دور وكارگران كارخانه سازمایه


آژانس ایران خبر                                                                                                   دوشنبه ٧ تیر ١٣٨٩


گزارشی از وضعیت اسفناك كارگران مخابرات راه دورشیراز

کارگران مخابرات راه دور شیراز ، ١٦ ما ه است كه حقوق نگرفته اند!
این كارگران كه تعدادشان به ٦٠٠ نفر میرسد بارها نسبت به عدم دریافت حقوق شان دست به تجمع ا عتراضی زده اند . آنها مجددا روز یكشنبه دراعتراض به وعده های پوشالی واجرانشده اعتراض كردند.
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــر، تاكنون چندین تن از كارگران این كارخانه بدلیل فشارهای اقتصادی و معیشتی خودكشی كرده اند. برخی كارگران خانواده هایشان از هم پاشیده شده و فشارهای معیشتی در خانواده ها به طلاق انجامیده است.
برخی از كارگران دچار بیماری عصبی وافسردگی شد ه اند.
فشارروی این كارگران بسیار زیاد است، اما هیچ مقامی پاسخگوی این كارگران نیست.

-----------------

گزارشی از كارگران به جان آمده كارخانه سازمایه

كارگران كارخانه سازمایه ٩ ماه است كه حقوق خود ر ادریافت نكرده اند . آنها در وضعیت معیشتی بسیار بدی زندگی میكنند . عوامل حكومتی با وعده وعید های دروغین قصد دست به سر كردن كارگران رادارند.
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــر، این كارگران قرار است كه مجددا روز ٢٠ تیر تجمع كنند. كارگران گفته اند اگر این بار به خواسته های ما رسیدگی نشود وبخواهند مثل هر بار مارافریب بدهند ، با دبه های بنزین كارخانه واموال آن را به آتش میكشانیم، همان طور كه آنها خانه و زندگی ما را در این ٩ ماه به آتش كشیدند!

آژانس ایران خبر - ۶/۴/۱۳۸۹