افق روشن
www.ofros.com

مقاومت و ایستادگی کارگران سازمایه و عقب نشینی کارفرما و نیروهای سرکوب


آژانس ایران خبر                                                                                                پنجشنبه ٣١ تیر ١٣٨٩


اقدام یكپارچه و بی نظیر كارگران سازمایه مدیران دولتی را عقب نشاند

كارگران اخراجی شركت سازمایه پاكدشت از صبح چهارشنبه سی ام تیر حوالی ساعت هشت صبح طبق قرار قبلی در محل این كارخانه حاضر شدند. آنها كه تعدادشان حدود٢٠٠ نفر بود خواهان بازگشت بی قید وشرط به كار وهمچنین دریافت مطالبات خودشدند. اما با جواب سربالای مدیریت این شركت روبروشدند.
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــر این مدیران كه از دار و دسته احمدی نژاد هستند نه تنها به درخواست ها و مطالبات كارگران رسیدگی نمی كنند، بلكه بصورت باندهای مافیایی حقوق ودارائی های كارخانه و كارگران را به یغما برده اند. هر كدام از این كارگران معترض بین ١۵ تا ٢٠ میلیون تومان از شركت طلب دارند كه تماما حقوق معوقه آنهاست .
با شروع این تجمع اعتراضی در داخل كارخانه ، سپاه ، اطلاعات ، نیروی انتظامی به كارخانه گسیل شدند و درحمایت ازغارتگران قصد داشتند كارگران رامتقاعد كنند كوتاه آمده و تجمع خود راپایان بدهند اما كارگران ایستادگی كردند و تا ساعت ١١ به تجمع خود ادامه دادند . در این میان مدیریت كارخانه كه به پشت گرمی سپاه و اطلاعات و سایر همردیف هایشان در پست های دولتی به چپاول و یغمای حقوق كارگران مشغول هستند محل را ترك كردند . اما آنچه در این حركت كارگری چشمگیر و جدید بود تصمیم كارگران برای به دست آوردن مطالبات شان بود. به این ترتیب كه كارگران اعلام كردند درصورتی كه حقوق ومطالبات عقب افتاده شان داده نشود، از روزشنبه، ٣ مردادماه كارخانه را ازطریق روزنامه ها به مزایده میگذارند واگرتا یك هفته كسی كارخانه رانخرید، خود كارگران بصورت جمعی كارخانه را به مبلغ ١٠٠ میلیون تومان میخرندوخودشان صاحب كارخانه میشوند. دولت هم باید باقی مطالبات آنها را بدهد.
اعضای شورای تآمین استان هم كه وضعیت را به این صورت می دیدند مستمر در حال رفت وآمد بودند ودرهراس از ایستادگی كارگران، با درماندگی نمی دانستند چكار كنند .
صحنه آخر این حركت شجاعانه كارگران با پیروزی این زحمت كشان مقاوم به پایان رسید.
به این ترتیب معاون فرمانداری از طرف رئیس دادگستری و فرماندارمامور شد كه یك میلیارد وام دریافت كرده وحقوق كارگران را بپردازندو از طرف كارگران نیز چند نفر نماینده شدند كه برای مزایده معدنهای كارخانه اقدام كنند.
رئیس دادگستری وعده داد كه پیگیری خواهد كرد كه حقوق كارگران طی ١٠ روز آینده پرداخت گردد.
كارگران كه به تجربه در این سالیان می دانند با وجود این وعده ها نباید ازتلاش و اقدامات خودشان كم كنند اعلام كردند نمایندگان كارگران از شنبه دوم مرداد دنبال كا رشناس میروند تا برای قیمت گذاری اقدام كند . نماینده گان كارگران اظهار داشتند كه میدانند كه این دولت مساله ای از آنها حل نمیكند و دروغ میگویند و فقط وقت میخرند . آنها افزودند كه ما نیز تا آخرین توانمان پیگیرهستیم كه حق وحقوق خودرا ازاین ظالمان بگیریم. كارگران شریف این كارخانه كه طی چند ماه گذشته سختی های بسیاری را تحمل كردند امروز با ایستادگی و یكپارچگی خود به پیروزی مبارك و شیرینی دست یافتند . هر چند كه نباید ساده به موضوع نگریست ولی همین میزان وادار كردن دستگاه قضایی و مدیران به عقب نشینی و تن دادن به خواست های كارگران نتیجه و محصولی است كه با پیگیری و استمرار حركت های اعتراضی شان باید از آن حفظ و حراست كنند. امید آنكه همه كارگران و ستمدیدگان این مرز و بوم طعم عدالت و آنچه كه به آن حق معیشت می نامند بهرمند باشند.

-------------

خبرفوری: تجمع اعتراضی كارگران معترض كارخانه سازمایه

خبرفوری: مزدوران سركوبگر انتظامی به سراغ كارگران سازمایه رفتند

كارگران معترض كارخانه سازمایه هم اكنون مقابل كارخانه تجمع كرده و خواهان بازگشت به كار وگرفتن حقوق وبدهی های عقب افتاده خود هستند. لحظه به لحظه برتعدا د كارگران معترض افزود ه میشود. در حال حاضر بیش از٢٠٠ نفرمقابل كارخانه تجمع كرده اند .
درحالی که کارگران زحمتکش کارخانه سازمایه فریاد می زنند ما خواهان حقوق ومطالباتمان هستیم ودیگروعده های پوشالی راقبول نداریم ،حکومت سرکوبگرآخوندی نیروهای انتظامی خود را جهت سرکوب وارد کارخانه کرده است .احتما ل درگیری زیاد است . اوضاع بسیار سخت معیشتی روی این کارگران فشار زیادی آورده است وضعیت هم اکنون بسیار بحرانی است.