افق روشن
www.ofros.com

تعویق دادگاه فعالین كارگری در سنندج

آژانس ایران خبر                                                                                                دوشنبه ٢٦ بهمن ۱٣٨٨

خبرنگار آژانس ایران خبر: روز یكشنبه ۲۵ بهمن طبق قرار قبلی دادگاه فعال کارگری پدرام نصراللهی و چهار فعال اجتماعی دیگربه نامهای آکو کرد نسب و عامر گولی و فرزاد احمدی و هاوری ....به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج مراجعه کردند ولی به آنها اعلام شده که دادگاه آنها به سال آینده موکول شده است.
لازم به یاد آوریست که افراد نامبرده در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۸۸ در شهر سنندج بازداشت شده بودند.

آژانس ایران خبر - ۲۵/۱۱/۱۳۸۸