افق روشن
www.ofros.com

تجمع رانندگان بازنشسته شركت واحد اتوبوسرانى تهران

آژانس ایران خبر                                                                                     یکشنبه ٢٢ آذر ۱٣٨٨

مشكلات عدیده رانندگان بازنشسته شركت واحد اتوبوسرانى تهران، آنها رابه تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مركزى سازمان تامین اجتماعى كشانید .رانندگان معترض گفتند چند ماهى است که شعب سازمان تأمین اجتماعى از برقرارى مستمرى رانندگان بازنشسته خوددارى مى‌کند و وقتى از آنها سؤال مى‌کنیم مى‌گویند دستور مدیریت است. رانندگانى که ٢٠ سال کار کرده اند دیگر توان جسمى و روحى کار را ندارند اما همه درها به روى ما بسته است و گوش شنوایى در سازمان تامین اجتماعى براى شنیدن مشکلات کارگران نیست.