افق روشن
www.ofros.com

تهدید به پرونده سازی جدید علیه منصور اسالو


آژانس ایران خبر                                                                                                 جمعه ١٠ دیماه ١٣٨٩


تهدید به پرونده سازی جدید علیه منصور اسالو بدلیل گرامیداشت همبند شهیدش

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در پی برگزاری مراسم گرامیداشت شهید راه آزادی مردم ایران علی صارمی توسطزندانیانسیاسی بند ٣ زندان گوهردشت کرج فرجی جانشین اطلاعات زندان با حضور در بند شروع به تهدید کردند زندانیان سیاسی نمود و هواخوری آنها را قطع کرد.
روز پنجشنبه ٠٩ دی ماه در پی گرامیداشت زندان یاد علی صارمی در بند ٣ منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد به اطلاعات زندان احضار شد و پس از بازجویی طولانی او را تهدید به پرونده سازی جدید نمودند.
متعاقب این تهدیدات فرجی در بند ٣ زندان گوهردشت حاضر شد و شروع به تهدید کردن زندانیان سیاسی نمود. بعضی از زندانیان به حرفهای او وقعی نگذاشتند و آن محل را ترک کردند و بعضی از آنها حق خود میدانستند که مراسمی برای گرامی داشت همبند شهید خود داشته باشند.
فرجی سرپرست اطلاعات زندان برای اینکه زندانیان سیاسی را تحت فشار قرار دهد تمامی زندانیان را از رفتن به هواخوری تا اطلاع ثانوی محروم کرد.
از طرفی دیگر صبح امروز فروشگاه بند ۴ زندان گوهردشت کرج به آتش کشیده شد و دود غلیظی فضای بند را فراگرفته است. هنوز علت آتش سوزی نامشخص می باشد. گزارشات تکمیلی در این باره متعاقبا ارسال خواهد شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشدید فشارهای غیر انسانی،تهدید به پرونده سازی و ایجاد محدودیتهای ضد بشری به صرف گرامیداشت یاد و خاطره همبند شهیدشان را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.