افق روشن
www.ofros.com

وضعیت بغرنج کارگران - كارگران شیراز و اول ماه مه - فضای اعتراضی كارگران اراك


آژانس ایران خبر                                                                                              جمعه ٣ اردیبهشت ١٣٨٩وضعیت بغرنج کارگران درجه سه

جامعه ی کارگری ایران درجات مختلفی دارد.همان طور که نظام حاکم بر کشور، جامعه ی ایران را به نورچشمی ها، شهروندان درجه یک، شهروندان درجه دو وشهروندان درجه سه تقسیم کرده است،جامعه ی کارگری ایران هم به تبع آن شامل درجات مختلفی است.غیر از تقسیم بندی های عادی رایج در جامعه ی کارگری مانند کارگران فنی مهندسی،کشاورزی،صنعتی،ساختمانی ،خدمات عمومی ،باربرو....جامعه ی کارگری ایران از نظر سطح زندگی ومعیشتی ونیز از نظر نوع بیمه ومحل اشتغال وچگونگی یافتن کار به درجات مختلفی تقسیم می شوند.براساس این تقسیم بندی عده ای از کارگران به عنوان کارگران درجه یک در واحدهای صنعتی وفنی،خدماتی وشهری مشغول به کارند که کارگران درجه یک به شمار می روند.کارگران درجه ٢ شامل کارگران ساختمانی وکشاورزی می شوند که معمولا با گروه بندی های دوستانه یاقومی وحرفه ای می توانند از پس مخارج زندگی به طور نصف ونیمه برآیند. در کشور تنها کارگران درجه یک از نوعی امنیت شغلی وبیمه برخوردارند ودیگر کارگران نه امنیت شغلی دارند ونه از خدمات عمومی ویا حمایت های دولتی به ویژه سازمان تامین اجتماعی برخوردارند. این کارگران بخش مهمی از جامعه ی کارگری کشور را در بر می گیرند.در این میان گروه دیگری از کارگران وجود دارند که جزءکارگران درجه سه به شمار می روند.این کارگران از همه نظر تحت استثمار شدید قرار دارند.زیرا از یک سو نه از امنیت شغلی برخوردارند ونه از بیمه وحمایت های تامین اجتماعی. از سوی دیگر عدم قرار گرفتن در گروه های کارگری ویژه باعث شده است که از نظر اجتماعی نیز این گروه از کارگران بیشتر به افراد بی خانمان شباهت داشته باشند تا جامعه ی کارگری.با این وجود در بین این گروه کارگری افراد شرافتمند بسیاری به چشم می خورند که تنها به دلیل بی توجهی مسئولین دچار بدترین تحقیرها وآسیب ها در جامعه شده اند. زیرا نه از جایگاه مناسبی برخوردارند ونه در شرایط اقتصادی ومالی در سطح مطلوبی به سر می برند. این دسته از کارگران معمولا شامل گارگران باربر در بازار،خیابان ها، ومیادین هستند.همچنین کارگرانی که معمولا به عنوان وردست مجبورند در ازای كمترین دستمزدها بیشترین توهین ها وتحقیرها را نیز تحمل کنند.این کارگران درجه سه نیز در همه جای شهر دیده می شوند.

---------------------

كارگران معترض درشیراز برای روزجهانی كارگر تجمع خواهند داشت

به گفته یكی از كارگران مجتمع گوشت شیراز قرار است كه كارگران اخراج شده مجتمع گوشت در شیراز روز ۱۱ اردیبهشت جلوی استانداری فارس در شیراز تحصن اعتراضی برگزار نمایند. علاوه بر این ،كارگران چند كارخانه بحرانی دیگر مانند كارخانه چینی سازی و شركت مخابرات راه دور نیز قرار است در این تجمع حاضر شوند.

---------------------

فضای اعتراضی كارگران اراك ، شركت آنها درتظاهرات بزرگ یازده اردیبهشت را ضریب میزند

به دنبال بی توجهی مسئولین به مشكلات خرد كننده اقتصادی كارگران در اراك و همچنین عدم پرداخت حقوق به مدت طولانی به كارگران كارخانه ها در این شهر، با نزدیك شدن ۱۱ اردیبهشت شاهد شكل گیری جو اعتراضی در بین كارگران در شهر اراك هستیم . یكی از فعالین كارگری دراراك به خبرنگارآژانس ایران خبرگفت : ”درروزكارگر با تظاهرات عظیم كارگری روبرو خواهیم بود . فضای اعتراضی دركارگران بسیارزیاد است و كارگران منتظرفرصتی برای زدن فریاد های اعتراضی خود هستند .”

---------------------

رانندگان اتوبوس در لنجا ن اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند

رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگانى شهرستان لنجان در استان اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوقشان تجمع کردند.
فرماندار این شهرستان در مقابل این خواست به حق رانندگان، ، به تهدید رانندگان پرداخت و گفت : این مسایل ربطى به او ندارد و از رانندگان معترض خواست که بر سر کار خود برگردند و به دنبال ماجراجویى نباشند.
این مساله موجب خشم رانندگان شد . لازم به ذكراست كه در این شرکت به رانندگان ماهیانه تنها ۲۶۰ هزارتومان حقوق مىدهند که البته طى چهارماه گذشته حقوقى نداده اند.

آژانس ایران خبر - ۳/۲/۱۳۸۹