افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعتراضی بیش از ٢۵٠ تن از كارگران پارس متال


آژانس ایران خبر                                                                                              پنجشنبه ٢١ بهمن ١٣٨٩

تجمع كارگران پارس متال در مقابل وزارت كار

كارگران پارس متال در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه شان و تعطیلی كارخانه تجمع كردند. این كارگران كه تعدادشان به ٢٠٠ تن می رسید، صبح روز یكشنبه ١٧ بهمن ماه در مقابل وزارت كار در شادمهر تجمع كردند و خواست های خود را بیان نمودند.
لازم به ذكر است كه شركت پارس متال شادمهر تهران از آذرماه تعطیل گردیده و برق آن نیز بدلیل بدهی های پرداخت نشده، قطع شده است. كارگران این كارخانه به این ترتیب تنها راه امرار معاش خود را از دست داده اند و در تجمع خود، یكی از اصلی ترین خواسته هایشان راه اندازی مجدد شركت بوده است.
بنا به گزارشها بعد از این تجمع و مشاهده ایستادگی كارگران، به آنها قول راه اندازی كارخانه از روز ٢۴ بهمن ماه و دریافت حقوق معوقه شان تا قبل از عید، داده شد.

تجمع اعتراضی بیش از٢۵٠ تن از كارگران پارس متال

روز٢٠ بهمن ماه، بیش از٢۵٠ نفر ازكارگران كارخانه پارس متال درمسجد كارخانه تجمع كردند واعتراض خود را نسبت به سردواندن وعدم پرداخت حقوق معوقه شان بیان نمودند. این كارگران١١ ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده اند.
یادآوری می شود كه كارخانه پارس متال از آذرماه امسال تعطیل شده است. برق این شركت نیز به خاطر بدهی های پرداخت نشده، قطع گردیده است. كارگران در تجمع های خود خواستار آغاز به كار كارخانه و دریافت حقوق خود هستند و تاكنون چندین بار هم تجمع اعتراضی داشته اند.