افق روشن
www.ofros.com

تجمعات پی در پی كارگران پوشینه بافت قزوین برای گرفتن حق وحقوقشان


آژانس ایران خبـر                                                                                            چهارشنبه ٢٠ بهمن ١٣٨٩

روز سه شنبه ١٩ بهمن کارگران پوشینه بافت قزوین دراعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه ١١ ماهه خود مجددا دست به تجمع اعتراضی زدند . کارگران درب شرکت را به نشانه اعتراض بسته و مانع ادامه روال عادی کار شدند.
لازم به ذكراست كه كارگران زحمتكش پوشینه بافت در طی روزهای اخیر برای بدست آوردن حق وحقوق خود دائم در اعتراض وتجمع بوده اند اما علی رغم این تاكنون هیچ جواب روشنی به آنها داده نشده است . وضعیت كارگران دراین كارخانه به شدت ملتهب گزارش شده است.