افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران ریسندگی نازنخ و

كارگر قراردادی صنایع فلزی ایران شش ماه بدون دستمزد


آژانس ایران خبر                                                                                         چهارشنبه ١٠ شهریور ١٣٨٩

تجمع كارگران كارخانه ریسندگی نازنخ قزوین

روز سه شنبه نهم شهریور كارگران كارخانه ریسندگی نازنخ قزوین , دراعتراض به شش ماه عدم دریافت حقوق و تعطیلی كارخانه در مقابل این شركت برای چندمین بار تجمع كردند وخواهان رسیدگی به در خواست هایشان شدند . این كارگران هركدام بین سه تا چهارمیلیون از كارخانه طلب دارند و هم اكنون در وضعیت اسف بار معیشتی به سرمیبرند.

---------------

٢٢۰ كارگر قراردادی صنایع فلزی ایران شش ماه است كه حقوق نگرفته اند

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــر حدود ٢٢۰ نفر از کارگران قراردادی کارخانه صنایع فلزی ایران بعد از گذشت نزدیک به ٦ ماه از سال همچنان حقوق ماهیانه ومزایای کارگری خودشان را دریافت نکرده اند وهمچنان در بلا تکلیفی بسر میبرند و تنها جواب دولت به آنها این است که پول برای پرداخت حقوق شما نداریم.

آژانس ایران خبر - ۱۰/۶/۱۳۸۹