افق روشن
www.ofros.com

همسر منصورحیات غیبی از اعضای

هیئت مدیره سندیکای کارگران شركت واحد دستگير شد

آژانس ايران خبر                                                                                                        شنبه ١٢ دی ۱٣٨٨

خبرنگار آژانس ايران خبر: مریم ضیاء همسر منصورحیات غیبی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شركت واحد صبح روز۵ شنبه ١٠ ديماه در منزل مسکونی خود دستگیر شد . روز ۵ شنبه صبح مامورین وزارت اطلاعات با حضور در منزل مريم ضياء با نشان دادن حكمي که نام مریم ضیاء و حسین صارمی در آن بود ,بعد از تفتیش کامل منزل و بردن گوشی تلفن همراه او و دخترش و کامپیوتر شخصی و لوازم دیگر, نامبرده را بازداشت کردند .

آژانس ايران خبر - ۱۱/۱۰/۱۳۸۸