افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از درگیری كارگران كارخانه آزمایش مرودشت


آژانس ایران خبر                                                                                                    شنبه ۴ تیرماه ١٣٩٠

گزارشی از درگیری كارگران كارخانه آزمایش مرودشت با نیروهای انتظامی

روز سه شنبه ٩٠.٣.٣١ بیش از ١٦٠ نفر از كارگران معترض كارخانه آزمایش مرودشت در اعتراض به ۵ ماه حقوق معوقه خود در استانداری شیراز تجمع كردند این كارگران كه از ساعت ٠٨٣٠ تا ساعت ١۴٠٠در حال تجمع بودند با مامورین درگیر شده و در این رابطه ٦ نفر از كا رگران معترض توسط نیروهای انتظامی دستگیر و بازداشت شدند.به گزارش ایران كارگر، كارگران در ادامه اعتراض خود موفق شدند همكاران دستگیر شده خود را آزاد كنند ، اما مدیر كارخانه حكم اخراج كارگران مذكور را داده است

تحصن اعتراضی كارگران كارخانه آزمایش مرودشت

بنا به گزارش دریافتی ١۵٠ نفر از كارگران كارخانه آزمایش مرودشت در اعتراض به اخراج ٦ تن از كارگران كارخانه آزمایش وعدم پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه خود در محل كارخانه روز شنبه چهارم تیرماه دست به تحصن اعتراضی زدند .
به گزارش ایران كارگر كارگران اعلام كرده اند تازمانی كه كارگران سر كار خود برنگردند و حقوق معوقه آنها پرداخت نشود به اعتراض خود ادامه میدهند.