افق روشن
www.ofros.com

اخراج كارگران زن، تعطیلی چینی حمید و وضعیت نابسان كارگران اراك


آژانس ایران خبر                                                                                          سه شنبه ١٠ فروردین ١٣٨٩


اخراج كارگران زن در كارخانه نور بركات قم

خبرنگار آژانس ایران خبر: دركارخانه نور بركات شهرك شكوهیه قم كه حدود ۴٠ نفر كارگر دارد تعداد ١٠ كارگر اكه اكثرا خانم بودند را اخیرا اخراج كرده اند. علت اخراج را عدم رونق كسب وكار عنوان نموده اند ولی بعدا بجای آنها تعدادی نفرات را كه باصطلاح ازخانواده شهید بوده اند سركار آورده ان.
كارگران اخراجی هركدام سابقه١٠ تا ١۵ سال كارداشتند واین موضوع باعث اعتراض شدید كارگران شده است.

-------------------

تعطیلی كارخانه چینی حمید در قم و اخراج ٣٠٠ كارگر

خبرنگار آژانس ایران خبر: كارخانه چینی حمید قم را با٣٠٠ كارگر تعطیل كرده اند وكارگران را نیز بدون پرداخت حقوق اخراج نموده اند.
متعاقبا كارگران دست به تجمع زده وخواستار حقوق ومطالباتشان میشوند كه پس از چندروز قاضی حكم تخلیه كارخانه وفروش اموالش را داده است.برای پرداخت حقوق تعدادی ازكارگران بجای پول نقد به آنها وسایل ودستگاههای كاری راداده اند كه بروند دربازار بفروشند وحقوق خودرا بردارند.

-------------------

وضعیت نابسان كارگران در كارخانجات بزرگ اراك

بنا به گزارشات رسیده ازكارخانجات اراك، وضعیت كارگران كارخانجات بزرگ علی العموم بشدت نابسامان است.
یكی از كارگران در این رابطه میگوید ٩٩ درصد كارگران قراردادی هستند وآینده ای برایشان متضور نیست، چرا كه قانونی وجود ندارد ویا اگر به میزانی هم هست ، همان هم اجرا نمیشود حتی حقوق كارگران را بهمان میزان هم كه تصویب كرده اند نمیدهند.من ١٧ سال سابقه كار دركارخانجات اراك رادارم، این محیط یك محیطی پراز تشنج است وبا ندبازیهای مختلف درآن جریان دارد و دست اندر كاران بیشتر به فكر ریاست خودشان هستند و كسی به فكر كارگر و مسائل و مشكلات كارگران نیست ، یكی از همین دستاوردهای خودم هستم كه پس از ١٧ سال از كمترین امكان زندگی با خانواده ام محروم هستم.

-------------------

تعویق چندین ماهه حقوق کارگران در کارخانه های محور جاده قدیم کرج

یک فعال کارگری ازتهران روز دوشنبه ۸۹.۱.۹ اعلام کرد که اکثر کارخانه ها در محور جاده قدیم کرج تعویق حقوق سه چهارماهه دارند , این درحالی است که کارگران این کارخانه ها مثل صنایع فلزی تاکنون به این خاطر بارها تجمع اعتراضی داشته اند اما تاکنون هیچ نتیجه ای حاصل نگشته است و این کارگران همچنان به دلیل تورم بالا و فشار خردکننده اقتصادی به دلیل این تعویق حقوق به سختی روزگار گذرانده و بسیار معترض می باشند .

آژانس ایران خبر - ۱۰/۱/۱۳۸۹