افق روشن
www.ofros.com

احضارکورش بخشنده و تایید حکم زندان برهان سعیدی


آژانس ایران خبر                                                                                        پنجشنبه ١٩ فروردین ١٣٨٩


احضار فعال کارگری به اداره اطلاعات

کورش بخشنده فعال کارگری روز دوشنبه ١٦/١/٨٨ از سوی اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد باز جویی قرار گرفت. لازم به ذکر است که نامبرده در اسفند ماه ۸۷ به اتهام شرکت در مراسم ۸ مارس دستگیر وبعدا با قرار وثیقه سی میلیون تومانی از زندان آزاد شد و پرونده ی وی هنوز به دادگاه ارجاع داده نشده است.
از دلیل احضار این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست . اما با توجه به نزدیک شدن به روز جهانی کارگر فشار به این فعالین برای جلوگیری از برگزاری این روز است.

--------------------

تایید حکم زندان برهان سعیدی فعال کارگری

شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر حکم در روز سه شنبه ۱۷ فروردین در طی برگزاری یک دادگاه فرمایشی حکم چهار ماه زندان تعزیری برهان سعیدی فعال سرشناس کارگری را تایید نمود . نامبرده قبلا به اتهام تبلیغ علیه نظام مدت ۳ ماه و ۱۷ روز در بازداشت اداره اطلاعات وزندان مرکزی سنندج بود.
گفتنیست دادگاه این فعال کارگری بدون حضور وکیل و تنها در چند دقیقه برگزار شده بود.

آژانس ایران خبر - ۱۸/۱/۱۳۸۹