افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از وضعیت كارخانه چینی البرز


آژانس ایران خبر                                                                                                       شنبه ١ آبان ١٣٨٩

یكی ازفعالان كارگری دررابطه با وضعیت كارخانه چینی البرزبه خبرنگارآژانس ایران خبــر گفت: ” كارخانه حدود ٣٠٠ كارگر دارد كه بارها مقابل كارخانه تجمع كرده وپیگیر مطالبات خود وازجمله یك سال حقوق معوقه خود شده اند , اما هیچ جوابی به آنها داده نشده است . این كارخانه در شهرك صنعتی قزوین واقع شده واز اواخر اسفند ٨٨ حكم انحلال آن صادر شده و در حال حاضر به حالت تعطیل كامل درآمده است. كارگران كارخانه چینی البرز به دلیل نگرفتن حقوق آنهم به مدت یك سال دروضعیت فوق العاده بد معیشتی به سر میبرند .”