افق روشن
www.ofros.com

چالش جدی صنعت خودروسازی

آژانس ایران خبر                                                                                     سه شنبه ۱ دی ۱٣٨٨

خودروساز بزرگ همچنان در بحران است.مشکلات عدیده وبحران اقتصادی کشور موجب شده است تا صنعت خودور سازی با چالش جدی روبرو شود.به طوری که از نظر ایمنی محصولات ایران خودروبه دلیل عدم پشتوانه ی مالی وتخصص نیروها با چالش جدی روبروشده است.گزارش های دریافتی از شرکت ایران خودرو حاکی از این است که به جز یک خط تولیدی بزرگترین کارخانه خودروسازی کشور ومنطقه,دیگر خطوط تولیدی این غول خودروسازی ایران دچار بحران جدی شده است.در حال حاضرتنها خط تولیدی فعال که تولیدات آن مطابق استانداردهای جهانی است خط تولید پژو٢٠٦صندوق دار است.
علت این امر نیز حضور مستمر کارشناسان فرانسوی در کارخانه برای کنترل تولیدات این خط است.کارشناسان فرانسوی برای ممانعت از بدنام شدن محصول خود به طور مستمر مشغول چک کردن وکنترل ونظارت برمحصولات تولیدی این خط هستند.اما دیگر خطوط تولیدی ایران خودرو با نقص های فنی بسیار روبرو هستند ومحصولات تولیدی این خطوط نیز به شدت بی کیفیت واز نظر فنی وامنیتی معیوب هستند.همین امر موجب شده است تا تقاضا برای خرید پژو٢٠٦ صندوق دار در ایران روز به روز افزایش یابد.وتقاضا برای خرید سایر خودروها کم شود.به هر حال مساله ایمنی وبی کیفیتی محصولات خودروسازان ایران در شرایط بحران اقتصادی به مهمترین چالش های پیش روی خودروسازان تبدیل شده است.عدم ایمنی محصولات ایران خودرو موجب شده است که طی چند روز گذشته دو خط تولیدی این شرکت تعطیل گردد.

آژانس ایران خبر - ۱-۱۰-۱۳۸۸