افق روشن
www.ofros.com

اعتراض کارگران بازنشسته در مقابل مجلس، از طرف سازمان تأمین اجتماعی تهدید شدند


آژانس ایران خبر                                                                                               سه شنبه ١۵ تیر ١٣٨٩


وحشت دولت كودتا ازتجمعات اعتراضی كارگران بازنشسته

دولت مبلغ ٢٠٠ میلیارد تومان به بازنشستگان بدهكاراست، اما در مراجعات مكرر بازنشستگان به سازمان تامین اجتماعی و درخواست گرفتن حق و حقوق خود به آنها جواب مشخصی داده نشده است.
به گزارش ایران كارگر، كارگران بازنشسته دركانون بازنشستگان گفته اند كه جلو مجلس تجمع اعتراضی راه میاندازیم، اما تامین اجتماعی آنها را تهدید كرده است كه اگر این كاررا بكنند موضوع سیاسی میشود و همه آنها را دستگیر میكند، همچنین این كارگران تهدید شده اند كه حق هیچ گونه تجمع اعتراضی درهیچ كجا را ندارند.
ولی كارگران بازنشسته درصدد هستند كه تجمع اعتراضی خود را جلو مجلس انجام دهند.