افق روشن
www.ofros.com

سرکوب اعتراض کارگران

چینی البرز وعوام فریبی درزمینۀ پرداخت بیمه ی بیکاری


آژانس ایران خبر                                                                                               پنجشنبه ١٠ تیر ١٣٨٩


مزدوران حكومتی، كارگران كارخانه

چینی البرز رابه اتهام اغتشاشگری تهدید به دستگیری كردند

كارگران كارخانه چینی البرز، كارگرانی با بیش از ١٩ سال سابقه، ٦ ماه حقوق معوقه دارند، این كارگران از فروردین ماه تا به امروز دائما در حال تجمع واعتراض برای گرفتن حق و حقوق خود هستند اما هیچ نتیجه ای از تجمعات خود نگرفته اند.
این كارگران اینبار قصد داشتند روز ششم تیرماه به مقابل دیوان عالی بروند و آنجا فریاد دادخواهی خود را سردهند. اما مزدوران حكومتی در قزوین مانع این كارشدند و كارگران را تهدید به اغتشاشگری ودستگیری كردند.

----------

عوام فریبی دولت کودتا در زمینه ی پرداخت بیمه ی بیکاری

سازمان تامین اجتماعی بیمه ی بیکاری را از بیمه بازنشستگی کم می کند. سازمان تامین اجتماعی کشور که زیر نظر وزارت رفاه قرار دارد، هزینه های بیمه ی بیکاری را از محل بیمه بازنشستگی تامین می کند. در حالی که طبق مصوبه های قانون کار وبیمه، سازمان های بیمه گر وبه ویژه سازمان تامین اجتماعی موظفند بیمه ی بیکاری کارگران وکارمندان را در صورت بیکاری بپردازند، این وظیفه ی قانونی در حال حاضر درکشور اجرا نمی شود.
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــرسازمان های بیمه گر مانند بیمه ی دانا،معلم, سینا ،آسیا،ایران و...به جای پرداخت حق بیمه ی بیکاری به افرادی که به دلایل مختلف کار خود را از دست داده اند اقدام به کسر این مبلغ پرداختی از بیمه ی بازنشستگی می کنند.بیمه ی بازنشستگی ویا همان مستمری افراد بازنشسته مبلغی است که به کارگران وکارمندان تحت پوشش های بیمه ای پس از بازنشستگی داده می شود.اما سازمان تامین اجتماعی وسازمان های بیمه گر زیرنظر این مجموعه در اقدامی استثمارگرانه به بیکارانی که بیمه ی بیکاری به انها تعلق می گیرد،این مبلغ را ازمحل هزینه ی بیمه ی بازنشستگی تامین می کنند.
گزارش های دریافتی حاکی از این است که تا چند سال پیش سازمان های بیمه گر ١٨ ماه به افراد بیمه بیکاری می دادند, اما طی دوسال اخیر میزان پرداخت بیمه ی بیکاری به پنجاه ماه افزایش پیدا کرده است .اما از آنجا که دولت تحت مدیریت احمدی نژاد در همه ی برنامه های اجرایی اش تنها نفع تبلیغی را در نظر دارد کارگران وکارمندان وافراد تحت پوشش بیمه از این ۵٠ ماه به شدت متضرر می شوند.
زیرا دولت کودتایی احمدی نژاد در بخش وزارت رفاه که زیر نظر پاسدار میلیاردی صادق محصولی اداره می شود ضمن اجرای این برنامه ی تبلیغی عوام فریبانه آینده ی مردم را به خطر می اندازد.
زیرا افراد در دوران کهولت وپیری واز کارافتادگی بیش از هر زمان دیگر نیاز به پول دارندکه با برنامه ی عوام فریبانه ی دولت کودتایی در بخش رفاه وتامین اجتماعی آینده ی بسیاری از افراد بازنشسته وخانواده ی انها به خطر می افتد. به زبان ساده تر دولت کودتایی به ازای پرداخت بیمه ی بیکاری چهارسال ونیمه حقوق بازنشستگی افراد بازنشسته را به همین میزان کسر می کند.کم کردن این هزینه ها طی فرایندی ودر قالب فرم هایی به امضای افراد می رسد که با توجه به نیاز افرادی که معمولا بیکار می شوند سوء استفاده های دولت از این طریق راحت تر صورت می گیرد

آژانس ایران خبر - ۸/۴/۱۳۸۹