افق روشن
www.ofros.com

افزایش فضای سركوب وامنیتی در کرمانشاه

ایران خبر                                                                                             یکشنبه ٣ آبان ۱٣٨٨

فشارهای امنیتی و روحی و روانی بر مردم شهر کرمانشاه ، هر روز ابعادگسترده تری می یابد. در همین حال فرمانده نیروهای انتظامی ، ازمیلیتاریزه شدن مناطق مرزی خبر داده است.
ماموران مسلح موتور سوار انتظامی و سپاه پاسداران، با حضور مستمر درمعابر، خیابانها و درون محلات شهر کرمانشاه، علاوه بر قدرت نمایی مسلحانه، اقدام به متوقف کردن عابران و بخصوص جوانان کرده و اوراق هویتی آنان را بازرسی می کنند. ماموران راهنمایی و رانندگی وماموران مسلح انتظامی با استقرار در نقاط مختلف شهر اقدام به توقیف موتور سیکلتها وهدایت آنها به پارکینگ انتظامی می کنند در حالیکه هیچگونه دلیلی نیز برای توقیف ارائه نمی دهند. همزمان با تحرکات نیروی انتظامی؛ نیروهای بسیج و سپاه نیز شبانه و به صورت غافلگیرانه در مناطق مختلف شهر اقدام به دایر کردن ایست و بازرسی موقت کرده و همه خودروها وسرنشنیان آنها را بازدید می کنند.
از سوی دیگر انتشار اخباری مبنی بر دستگیری جوانان و فعالین سیاسی در این شهر ، فضای هراس و وحشت ایجاد کرده است.در همین حال گفته می شود که موج جدیدی از تفتیش عقاید آغاز شده است و این پروسه از جمع آوری کارت شناسایی کارمندان و کارگران به اتهام هواداری از گروههای مذهبی و احزاب مخالف در ادارات و واحدهای کارگری جهت اخراج و پاکسازی آنان آغاز شده است.

آژانس ایران خبر - ٣/٨/١٣٨٨