افق روشن
www.ofros.com

اخراج تنها پاسخ به كارگران زریار و ضایع شدن حق كارگران آفتاب اكباتان

آژانس ایران خبر                                                                                        یکشنبه ٨ آذر ۱٣٨٨


در شركت زریار ”اخراج” تنها پاسخ به درخواست های كارگران است

بنا برخبر دریافتی شركت زریاریكی از شرکت های پیمانکاری شهرداری می باشد كه کارهای خدمات شهری را انجام می دهد و در اشتغال رتبه خوبی پیدا کرده و بیش از ٤۵٠ نفر را در شرکت خود به کار گمارده است .
هر یک از این شرکت های خصوصی بیش از ٣ ناحیه را زیر پوشش قرارداده اند و در هر ناحیه ١٣٠ کارگر را شاغل کرده اند.
پیمانکاران این شرکتها که با پارتی بازی و روابط غیر معمول قراردادهای میلیاردی را به نفع خود رقم زده اند حتی یک دهم بودجه تحویلی را بین کارگران تقسیم نكرده و هر روزه حداقل ۴ ساعت اضافه غیر از ٨٨ ساعت معمول از کارگران کار می کشند و اگر کارگری هم اعتراض کند و حقوق خود را مطالبه کند سریعا" و بدون مزایای شغلی وی را اخراج میكنند.

جانب داری اداره كاروضایع شدن حق كارگران شركت خصوصی آفتاب اكباتان

بنا به گفته كارگران شرکت خصوصی آفتاب اكباتان، این شركت با ١٠٠ کارگر حدود یک میلیارد تومان از شهرداری دریافتی دارد. رانندگانی که با خودروهای حمل زباله کار می کنند قبل از این که به شرکت خصوصی واگذار شوند ماهیانه مبلغ ٦٠٠ الی ٨٠٠ هزارتومان دریافتی داشته اند و در موعد مقرر نیز بدون معوقه حقوق دریافت می کردند، که شامل حقوق و مزایا و اضافه کاری بوده است.
ساعات کار این كارگران از ٩ شب تا ٩ صبح بوده و گاهی اوقات باید تا ساعت ١٢ ظهر حضور داشته باشند، اگر شغل سختِ آسیب رسان بودن آنها به سلامتی را به همراه ساعات کار و اضافه کاری و شب کاری محاسبه کنیم این كارگران باید حداقل ٢ یا ٣ برابر این حقوق دریافت می کردند. اما از پنج ماه پیش کارفرما قرارداد کارگران را لغو کرده و بدون قرارداد به صورت پیمانکاری از کارگران کار می كشد. همچنین حقوق ٨٠٠ هزار تومانی کارگران به ۵٠٠ هزارتومان تقلیل پیدا کرده و حتی همین مبلغ اندک نیز به مدت چهار ماه است که به تعویق افتاده است.
این امر باعث شده که کارگران با مراجعه به اداره کار دادخواست های شکایت برای دریافت حقوق معوقه را به این اداره تحویل دهند اما مواردی همچون نفوذ مدیر وریاست شركت و تطمیع نفرات اداره باعث گردیده است كه به مشكلات این كارگران رسیدگی نشده و حتی برخی از آنها برای حل این مساله به سودرئیس شركت از كار اخراج گردند.

آژانس ایران خبر - ۷/۹/۱۳۸۸