افق روشن
www.ofros.com

عدم دریافت حقوق وعیدی كارگران شهرداری اسلام آباد، شركت سازمایه و كارخانه پونل


آژانس ایران خبر                                                                                            دوشنبه ٩ فروردین ١٣٨٩

عدم دریافت حقوق كارگران شهرداری اسلام آباد

خبرنگار آژانس ایران خبر : حدود ٢٠٠ کارگر واحد خدمات و فضای سبز شهرداری اسلام آباد ٨ ماه است حقوق و دستمزد ماهیانه خود را نگرفته اند. علیرغم چندین بار تجمع در مقابل اداره کار ، شهرداری و فرمانداری این شهر ، تاکنون پاسخ مناسبی دریافت نکرده اند كه برای اداره امور خانواده خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

-----------------

عدم پرداخت عیدی كارگران درشركت سازمایه

بنا به گزارشات رسیده ، یك هفته مانده به عید، كارگران شركت سازمایه به علت عدم پرداخت حقوق دوماه قبل خود دست به اعتصاب زدند تاتوانستندحقوق عقب مانده شان رابگیرندولی عیدی كارگران رابااینكه وعده داده بودندكه خواهندداد، پرداخت نكرده اند.
در این كارخانه .بعضا كارگران حتی تا سه شیفت كارمیكنندوبااینكه درآمدخوبی هم داردولی عیدی كارگران داده نشده است و پرداخت حقوق آنها هم همیشه بامشكلات زیادی مواجه است

-----------------

عدم تعیین تكلیف حقوق كارگران كارخانه پونل

بنا به اخبار رسیده از شركت پونل، بعد از ٦ سال هنوزحقوق كارگران به علت تعطیلی كارخانه پونل تعیین تكلیف نشده است.
قرار بود این موضوع قبل ا زعید توسط دادگاه فروش كارخانه تعیین تكلیف شود تاحقوق كارگران پرداخته شودولی به علت كارشكنی شخصی به نام حسینی كه دردادگاه است وشخصی به نام علیزاده كه به اصطلاح نماینده خامنه ای می باشدكارشكنی میشودوكارها از این ماه به ماه بعدموكول میگردد. كارگرانی كه در این مدت حقوق خود را دریافت نكرده اند به شدت ناراضی هستند.

آژانس ایران خبر - ۹/۱/۱۳۸۹