افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل شرکت


خبرگزاری کار ایران                                                                                                 شنبه ٩ بهمن ١٣٨٩

جمع زیادی از کارگران کارخانجات نساجی مازندران شامل گونی بافی و نساجی تلار و شماره ٢ صبح امروز در مقابل نساجی طبرستان تجمع نمودند.
به گزارش خبرنگارایلنا، ،در این تجمع اعتراض آمیز تعدادی از کارگران که نخواستند نامشان فاش شود، اظهار داشتند در ماه گذشته طبق توافق نامه ای که در مورخ ١۵/١٠/٨٩ بین نماینده استاندار (کریمی) و فلاح رئیس اداره کار قائمشهر و باوند نماینده سازمان صنایع ومعادن و اعتماد مدیر عامل شرکت نساجی مازندران و عموزاده عضو هیات مدیره شرکت نساجی مازندران به اتفاق نماینده کارگران از شرکت های نساجی تلار، شرکت نساجی شماره ٢ و گونی بافی در دفتر مدیریت شرکت نساجی شماره ٢ برگزار گردید قرار بر آن شده بود که حقوق ماهیانه تا پایان پنجم ماه بعد به پرسنل شرکت پرداخت گردد و همچنین برابر روال پرداخت حقوقی، پرداخت از ماه آبان ٨٩ شروع گردد و پس از ۵/١١/٨٩ بصورت ٢ ماه یکبار یعنی ( آبان و آذر) و (دی و بهمن) و عید و پاداش ٨٩ تا آخر اسفند پرداخت و حقوق هر ماه در پنجم ماه بعد پرداخت گردد.
ضمنا معوقات سال ٨٨ نیز بعد از پایان اردیبهشت ٩٠ پرداخت گردد ولی متاسفانه با وجود صبوری کارگران باز هم کارفرما و مسئولین نسبت به تعهدات خود عمل ننموده اند که بموجب نارضاینی و تجمع کارگران شده است.