افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران شرکت سازنده راه آهن قزوین رشت مقابل استانداری گیلان


خبرگزاری کار ایران                                                                                             دوشنبه ٢٧ دیماه ١٣٨٩

١٠٠کارگر شرکت تبریز ساختمان مجری ساخت قطعه ۵ راه آهن قزوین به رشت به دلیل عدم دریافت حقوق ١١ ماهه ونیز عیدی وحق سنوات 3ساله خود در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.
نماینده این کارگران تجمع کننده درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درگیلان،اظهارداشت: کارفرما این پروژه درسال ٨۶ شروع به کارکرده ولی به رغم دریافت ١٧میلیارد تومان از دولت هیچ گونه حق سنوات وعیدی درطی ٣ ساله گذشته به کارگران خود پرداخت نکرده است.
وی دریافت سنوات وعیدی را حق قانونی کارگران عنوان وخاطرنشان کرد:مجری این طرح در ١١ ماه اخیر نیز هیچ حقوقی به کارگران خود پرداخت نکرده است.
نماینده کارگران تجمع کننده باطرح این سوال آیا ما کارگران نباید درایام کوتاه باقی مانده به شب عید پول داشته باشیم،تصریح کرد:کارگران این شرکت از استان های دیگر به گیلان آمده اند ودر گرما وسرما ،بدون داشتن غذا ،خوراک ومسکن مناسب کار کردند وخم به آبرو نیاوردند مزدشان این است.
این کارگرمراجعه به اداره کل کار وامور اجتماعی گیلان را بی فایده دانست واذعان داشت: بیشترکارگران این شرکت دارای قرار داد رسمی نیستند ودر صورت شکایت حداقل حقوق رادریافت خواهندکرد.
وی کارفرما خود را متواری وپاسخ گو ندانست ومتذکرشد:به هیچ وجه وزارت خانه های کشورو راه وترابری و اداره کل راه وترابری پاسخ گو نیستند واین امرسبب رنج وسختی گذران زندگی شده است.
نماینده کارگران تجمع کننده با اشاره به تسویه حساب تعدادی از کارگران با کارفرما در گذشته،متذکرشد: این کارگران وقتی به بانک مراجعه می کنند به علت نداشتن موجودی چک های صادره را برگشت می زنند واین کارگران طی ما های اخیر سرگردان هستند.
وی تنها امید خود را سفر دور سوم رییس جمهوری به گیلان خواند وتاکید کرد:تنها امید کارگران این شرکت احمدی نژاد است.