افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران شرکت ریسندگی وبافندگی کاشان روبروی فرمانداری


خبرگزاری کار ایران                                                                                              دوشنبه ١۵ آذر ١٣٨٩

جمعی ازکارگران شرکت ریسندگی وبافنگی کاشان صبح امروز دراعتراض به پرداخت نکردن حقوق معوقعه وعدم رسیدگی به مشکلات آنها روبروی فرمانداری ویژه شهرستان کاشان تجمع کردند.
ایلنا : کارگران دراین تجمع اعتراض آمیز نسبت به عدم پرداخت حقوق هفتگی خود که کارفرمای این شرکت تعهد کرده بود هفته ای ۴٠ هزارتومان پرداخت کند اعتراض داشته وخواستاررسیدگی به این موضوع شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا درکاشان تعدادی ازاین کارگران درگفتگو با خبرنگار ایلنا درکاشان ابراز داشتند به رغم اینکه ٢٧ ماه حقوق معوقه طلب داریم وشرکت فبلا هفته ای ٨٠ هزارتومان به کارگران این شرکت پرداخت می کرد وبعد این مبلغ تبدیل شد به هفته ای ۴٠ هزار تومان متاسفانه از زمانی که اعتراض ما کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه ودیگر مشکلات ما ازاخبار ٢٠ و٣٠ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده این شرکت از پرداخت هفته ای ۴٠ هزار تومان هم مضایقه کرده واز آن زمان تا کنون حتی یک ریال هم به ما پرداخت نکرده است.
کارگران دراین تجمع اعتراض آمیز از مسئولین مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت حقوق معوقه ومشکلات پیش روی آنها هرچه سریعترپیگیری و اقدام نمایند.
درادامه این تجمع اعتراضی،درحالیکه کارگران٢٧ ماه حقوق معوقه طلب دارندمسئولین باردیگرقول پرداخت مبلغ ناچیزی را در روزهای آتی برا به کارگران داده اند:
حسینعلی حاجی معاون استاندار وفرماندار ویژه کاشان درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا درکاشان علت تجمع روزجاری کارگران شرکت ریسندگی وبافنگی کاشان را عدم پرداخت حقوق معوقه از طرف مدیریت این شرکت ذکر کرد وافزود: دراین رابطه شب گذشته با پیگیریهای استانداراستان اصفهان مقرر شد که بابت حقوق معوقه هفتگی این کارگران مبلغ ۴٠٠ میلیون تومان از طریق بانک صادرات استان اصفهان به این شرکت پرداخت گردد تا این مبلغ در دومرحله به کارگران پرداخت گردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا درکاشان معاون استاندارو فرماندارکاشان با اشاره به اینکه متاسفانه این مبلغ کافی نیست و فقط می تواند حقوق سه هفته این کارگران را تامین کند افزود: درهرمرحله وبه صورت هفتگی مقررشده مبلغ ١۵٠ میلیون تومان بابت حقوق هفتگی به کارگران این شرکت پرداخت گردد.
حسینعلی حاجی افزود: مقداری ازاین مبلغ در روز دوشنبه ١۵ آذرماه سالجاری و مبلغی ازآن در روز پنج شنبه ١٨ آذرماه به کارگران پرداخت خواهدگردید. معاون استاندار وفرماندارویژه کاشان از بازنشست شدن تعداد ٢٦ نفر از کارگران این شرکت نیز درچند روز گذشته خبرداد .