افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران ساختمان نصب در

پالایشگاه ابادان و اخراج، تهدید به اخراج و تعطیلی کارخانه


ایلنا - ایران خبر                                                                                               سه شنبه ١۵ تیر ١٣٨٩


تجمع کارگران ساختمان نصب در پالایشگاه ابادان

حدود ۵٠٠ نفر از کارگران شرکت ساختمان نصب واقع در شرکت پالایش نفت ابادان بدلیل عدم پرداخت حقوق خود روز دوشنبه چهاردم تیرماه، امروز دست از کار کشیده و در محل پروژه فاز ٣ پالایشگاه ابادان تجمع نمودند. ایشان خواستار حقوق و کسر کسورات از جمله مالیات شدند.
به گزارش ایلنا، این در حالی است که با توجه به قانون مناطق آزاد ،کارگران از پرداخت مالیات معاف هستند.
به گفته كارگران بعضی از مدیران شرکت حقوق های کلان تا سقف ١۵٠ میلیون ریال دریافت می نمایند.

------------------

اخراج ٦٠ كارگر قراردادی ایران خودرو

به گزارش ایران كارگر روز سه شنبه ٨٩.۴.٨ كارخانه ایران خودرو ٦٠ كارگر قراردادی اش را اخراج كرد.

------------------

تعطیلی كارخانه های واكس سازی به دلیل واردات بی رویه واكس از تركیه

كارخانه های واكس سازی بدلیل واردات بی رویة واكس ازتركیه ، اغلب تعطیل شده اند وسه كارخانه واكس سازی باقیمانده هم ، با ركود جدی مواجه هستند. كارخانه واكس بلدرچین ، بدلیل عدم وفروش محصولات كارخانه ، طی هفته گذشته دوكارگر قراردادی خود را اخراج كرده وطی چند روزآینده هم درصدد اخراج ١٠ كارگر دیگراست.

------------------

بستن دهان كارگران با پیش كشیدن كلمه اخراج!

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــریكی از شركت های وابسته به كارخانه سیمان تهران در شهر ری از فروردین امسال حقوق ۴٠ كارگر خود را نپرداخته ودر جواب اعتراض كارگران ، به آنها گفته است كه پول نداریم واگر نمیخواهید كا ر كنید میتوانید بروید و اخراجید!!

آژانس ایران خبر - ۱۵/۴/۱۳۸۹