افق روشن
www.ofros.com

در پی پرداخت نشدن مطالبات معوقه اقدام به خوكشی كرد ITI كارگر

خبرگزاری کار ایران                                                                           سه شنبه ١٧ شهریور ۱٣٨٨

به گزارش ایلنا، صبح امروز یكی از كارگران كارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه مطالبات معوقه به بالای منبع آب كارخانه رفت تا از آنجا خود را پرتاب كند.
به گفته یكی از كارگران، پس از آن‌كه دیگر كارگران متوجه ماجرا شده به دنبال این كارگر به بالای منبع آب رفتند و مانع شدند. وی گفت: این كارگر كه از ایثارگران جنگ تحمیلی نیز هست پس از آن اقدام به خودكشی كرد تا هیات مدیره منتخب اداره صنایع برای چندین بار به جای پرداخت مطالبات كارگران معترض آنها را به اخراج تهدید كرد.
این كارگر ITI افزود: پس از این ماجرا كارگران معترض در مقابل در ورودی كارخانه تجمع كردند و ضمن سنگ‌پرانی به سمت اتومبیل‌های عبوری راه را مسدود كردند.
به گفته این كارگر در پی این اقدام نیروهای انتظامی در اطراف كارخانه مستقر شدند و ضمن كنترل اوضاع به هدایت خودروهای عبوری پرداختند. از تابستان سال گذشته تاكنون این دومین مورد اقدام خودكشی در كارخانه ITI است، سال گذشته یكی دیگر از كارگران در پی پرداخت نشدن مطالبات خود را از منبع آب حلق آویز كرد كه با اقدام به موقع سایر كارگران زنده ماند.
هفته گذشته نیز مدیریت موقت كارخانه كارگران معترض را به اخراج تهدید كرده بود.
كارگران این كارخانه كه تعداد آنها در حال حاضر به كمتر از هزار نفر رسیده نزدیك به هفت ماه حقوق طلبكار هستند. كارخانه ITI یكی از واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی است كه در پی ایجاد مشكل در ادامه فعالیت و پرداخت مطالبات كارگران،‌اداره آن از اردیبهشت ماه گذشته با مصوبه هیات دولت به طور موقت به هیات مدیره منتخب صنایع سپرده شده است.
به گفته كارگران استاندار فارس به تازگی مشكل این واحد را گسترده خوانده بود.