افق روشن
www.ofros.com

عدم افزایش مزد دستاوردهای كارگری را زیر سوال می‌برد


خبرگزاری کار ایران                                                                                       چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٣٨٩

تفكری كه در سالهای نخستین دهه شصت قصد حذف حقوق كارگران را داشت پس از سالها با تفکر«تراضی وتوافق» بین کارگر و کارفرما سعی در حذف قانون كار را دارد.
ایلنا: بانظری دقیق به اظهارت برخی صاحب‌نظران عرصه كار و اشتغال كه در چند ماه‌ گذشته در خصوص اصلاح و بازنگری در قانون كار، ساعات كار روزانه و نحوه محاسبه دستمزدها ایرادشده است باید گفت كه متاسفانه اینگونه بنظرمی رسدکه جریانی بدنبال نابودی دستاوردهای طبقه کارگردریکصد سال اخیراست.
این جریان که باطرح قانون کار احمد توكلی در سمت وزیر كار سالهای نخستین دهه شصت، بامبارزه پدران كارگرمان به سایه خزیده بود، باردیگربا طرح دیدگاه‌هایش در باره احیای شیوه استادشاگردی درروابط کار، به كارگری کار- کارمزدی در اداره كارگاه ، مطرح كردن نظریه سازمان ملل درمورد خط فقرو درآمد یک دلاری و تجویز فرمول مصلحت برای تعیین دستمزد کارگران، پرداخت دستمزد ٤٠٠ هزارتومانی به كارگران و نیز با زمزمه اینکه «با پرداخت یارانه های نقدی، افزایش دستمزدی صورت نخواهد گرفت» دوباره عرض اندام كرده‌است زیرا همگی این اظهار نظرها دراین راستا قراردارند.
این پیش زمینه حمله به دستاوردهای یکصدساله طبقه کارگراست و باید گفت؛ گویی قرار است جریان مذكور قدم اول را با طفره رفتن از افزایش هر چند قانونی اما ناچیز دست مزدها بردارد تا بتوانند بااین شیوه درقدم بعدی قانون كنونی کار را نیزبه موزه بسپرند.
بامصاحبه وزیرکاردر٢١/١١/٨٩ واشاره وی به موضوع پرداخت یارانه‌های نقدی ازطرف دولت به کارگران و اینكه چون در چنین شرایطی وضع كارگران خوب خواهد شد؛ احتمال عدم افزایش دستمزدهای سال ٩٠ وجود دارد؛ نگرانی طبقه کارگردر خصوص مزد ٩٠ هرچه بیشتر شد.
همانطور كه فعالان كارگری پیشتر در ابتدای ماه جاری اعلام كرده بودند: افزایش دستمزدهاطبق ماده۴١ قانون کار و اصل ۴٣ قانون اساسی«برای تامین زندگی شرافتمندانه در شرایط اقتصادی کنونی یک خانواده ۴ نفره ایرانی محاسبه واعلام گردد.»
آنچه نگرانی‌ زحمتکشان رابرانگیخته است؛ مطرح شدن دوباره ایده تفکر«تراضی وتوافق» بین کارگر و کارفرماست تا قانون کار را حذف و «تراضی وتوافق» جایگزین آن شود.
بدون شك در صورت تحقق این مسئله، راهکاری پدید خواهد آمد تا حق بیمه، حق بازنشستگی، حق داشتن تعطیلات سالیانه و تعطیلی روز جمعه وسایرحقوق کارگران درچاله «توافق وتراضی» به چاه سرگردانی وبی حقوقی سقوط کند وبه دنبال آن درفرایندی تكمیلی سازمان تامین اجتماعی، وزارت کارنیزتعطیل شوند.
ماضمن محکوم کردن این حرکات و با هشدار دادن نسبت به عواقب چنین اقدامی از جامعه كارگری ایران انتظار هوشیاری آنها را خواستاریم.

کارگران فلزکارمکانیک