افق روشن
www.ofros.com

بیش از ۴ هزار نفر دچار حادثه ناشی از كار شدند

خبرگزاری کار ایران                                                                          سه شنبه ١٧ شهریور ۱٣٨٨

بیش از ۴ هزار نفر دچار حادثه ناشی از كار شدند ایلنا: ۴ هزار و ۴٢٦ نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی طی سه ماهه اول سال جاری دچار حوادث ناشی از كار شدند. به گزارش ایلنا، براساس اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از این تعداد بیشترین حوادث ناشی از كار مربوط به تهران بزرگ با ٣٨٠ نفر و كمترین میزان این حوادث مربوط به استان خراسان جنوبی با ١٩ نفر بوده است.
همچنین از تعداد كل حادثه دیدگان ناشی از كار ٤ هزارو ٣۵٦ نفر مرد و ٧٠ نفر زن گزارش شده كه یكهزارو ١٣٢ نفر آنان مجرد و ٣هزارو ٢٩۴ نفر آنان متاهل هستند.
گفتنی است، ٦٧ نفر از این حادثه دیدگان ازكارافتاده كلی، ٨١ نفر ازكارافتادگی جزئی، ٢۵١ نفر غرامت نقص عضو، ٢۵ نفر فوت و ٤ هزارو ٢ نفر نیز بهبودی یافتند.
ضمناً وقوع این حوادث بیشتر هنگام صبح با ٢هزارو ٩٩٧ نفر حادثه دیده و پس از آن به ترتیب در عصر با یكهزارو ١٦٨ نفر و در شب با ٢٦١ نفر اعلام شده است.
لازم به ذكر است، ۴ هزار و ١٠٨ نفر در داخل كارگاه، ٢ هزارو ٦٢ نفر در خارج از كارگاه و ۵٦ نفر نیز در هنگام رفت و آمد به محل كار حادثه دیده اند.