افق روشن
www.ofros.com

منصور اسالو زندانی، رئیس سندیكای كارگران واحد با ٢٦ سال سابقه کار اخراج شد

خبرگزاری کار ایران                                                                              سه شنبه ١٧ آذر ۱٣٨٨


رئیس سندیكای كارگران شركت واحد اخراج شد

منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت بارای دیوان عدالت اداری از کار اخراج شد؛ تا پیش از این وی به مدت ٢٦ سال به عنوان كارگر و كارمند شركت واحد در مجموعه شهرداری تهران مشغول به كار بود.
ایلنا: منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت بارای دیوان عدالت اداری از کار اخراج شد.
به گزارش ایلنا، منصور اسانلو کارمند شهرداری تهران بود که در سالهای گذشته به دلیل فعالیت در سندیکای کارگران شرکت واحد به یک چهره صنفی تبدیل شده بود؛ به تازگی با رای دیوان عدالت اداری از کاراخراج شد.
پرویز خورشید وکیل این فعال کارگری نیز با تایید خبر اخراج موکلش گفت: با توجه به اینکه این رای توسط شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است تنها راه باقیمانده برای اعتراض مطرح کردن پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده١٧ است.
به گفته خورشید موارد اتهامی منصور اسانلو مانند سایر کارگران شرکت واحد در مورد فعالیت صنفی و سندیکایی بوده است.