افق روشن
www.ofros.com

اجتماع کارگران شهرداری آبادان


خبرگزاری کار ایران                                                                                             شنبه ٢٩ خرداد ١٣٨٩

کارگران منطقه یک شهرداری آبادان به دلیل عدم پرداخت سه ماهه حقوق، مزایا و عدم پرداخت پنج ماهه بیمه خود دست از کار کشیده و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
به گزارش ایلنا، این کارگران اظهار داشتند: وضعیت بیمه تکمیلی آنان نیز مناسب نبوده و طی یکسال گذشته ماهیانه مبلغ ٢۵٠٠٠ ریال از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می شده ولی متاسفانه تا کنون هیچگونه اقدامی در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آنان از سوی کارفرما صورت نپذیرفته است.
این در حالی است که عدم پرداخت حقوق و مزایای ٣٦٠ کارگر این شهرداری موجبات سنگینی را برای کارگران و خانوادهای آنان بوجود آورده و آنان رامجبور به استفاده از ویزیت درمانی و داروها بصورت آزاد کرده است و از سوی دیگر این عدم پرداخت موجبات نامیدی خانواده های این زحمت کشان را با این وضعیت گرانی در پی داشته است.
شایان ذکر است کارگران شهرداری مرکزی آبادان نیز با عدم پرداخت دوماهه حقوق خود روبرو می باشند.