افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران چینی ‌حمید


خبرگزاری کار ایران                                                                                        یكشنبه ٢٢ فروردین ١٣٨٩


تجمع كارگران چینی ‌حمید قم مقابل اداره كل كار

تجمع كارگران ‌كارخانه دو سال تعطیل شده چینی حمید قم انجام شد.
به‌گزارش‌خبرنگار ایلنا ازقم، صبح امروز بعد از تجمع حدود ۵٠ نفر ازكارگران ناراضی كارخانه چینی حمید قم در مقابل درب اداره كل كار و امور اجتماعی استان، آنها به سمت دفتر مدیركل این اداره حركت و در نهایت تنها یكی از كارگران موفق به دیدار با وی شد.
بعد ازگفت‌وگوی این‌كارگر با مدیركل اداره كار و امور اجتماعی استان قم وی در جمع دیگركارگران‌گفت: مدیركل گفت‌كه ما درخواست خود را كتبا به او ارائه دهیم تا اینكه او با تعامل با سازمان تامین اجتماعی استان در رفع مشكل ما اقدام‌كند.
لازم به ذكر است كه تجمع كارگران این كارخانه‌كه دو سال است فعالیتی ندارد، پرداخت حقوق و مطالبات دو ساله اخیرآنها و همچنین اعلام بازنشستگی‌است. كارگران ناراضی‌كارخانه چینی حمید قم می‌گویندچرا بعد از ١٨، ١٩ و یا ٢٠ سال سابقه‌كار در این‌كارخانه كه جزء مشاغل سخت محسوب می‌شود هنوز بازنشسته نشده‌ایم؟