افق روشن
www.ofros.com

کارگران صنایع مخابراتی راه دور

!!!یازده ماه و کارکنان بیمارستان رامتین ٤ ماه بدون دستمزد

ایلنا - هرانا                                                                                           دوشنبه ٧ دی ۱٣٨٨


اختصاص ١۵ میلیارد تومان برای رفع بحران صنایع مخابراتی راه دور ایران

٩٠٠ کارگر کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران نزدیک به ١١ ماه حقوق پرداخت نشده طلبکار هستند که پرداختی اخیر تنها معادل یک برج حقوق است. ایلنا: کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران می گوینددر جریان سفر اخیر رئیس جمهور به استان فارس هیات دولت طی مصوبه ای ١۵ میلیارد تومان را به رفع بحران این کارخانه اختصاص داد.
یکی ازکارگران این کارخانه درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: بیش از این سفر نیز مدیریت موقت ٨٠٠ هزار تومان از مطالبات معوقه هرکارگر را به طور علی الحساب پرداخت کرد.
وی یادآور شد: ٩٠٠ کارگر کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران نزدیک به ١١ ماه حقوق پرداخت نشده طلبکار هستند که پرداختی اخیر تنها معادل یک برج حقوق است.
این کارگر گفت: پیشتر در جریان سفر دوم رئیس جمهور به استان فارس هیات دولت در خصوص واگذاری موقت مدیریت ITI به دولت و اختصاص ۵ میلیارد تومان بابت تامین تن خواه کارخانه مصوبه ای داشت.
وی با بیان اینکه پس از ٩ ماه از مصوبات دولت قبلی تنها بخش اول آن اجرا و تامین تنخواه کارخانه هنوز اجرایی نشده است، گفت : امیدواریم این مصوبه به طور کامل اجرا شود.

کارکنان بیمارستان رامتین ٤ ماه است حقوق نگرفته‌اند

رئیس این بیمارستان ، وزارت بهداشت را مسوول اصلی دیرکرد در پرداخت حقوق کارکنان این بیمارستان معرفی می کند/در وضعیتی که وزارت بهداشت مانع از پذیرش بیماران می شود ما چگونه قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود هستیم.
ایلنا: درحالی که برخی از کارکنان بیمارستان رامتین از عدم دریافت حقوق ۴ ماهه خود خبر می‌دهنددکتر عصمت رئیس این بیمارستان خصوصی با قبول این اظهارات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مسوول اصلی دیرکرد در پرداخت حقوق‌کارکنان این بیمارستان معرفی می‌کند.
وی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: معاونت سلامت وزارت بهداشت ورئیس بازرسی دانشگاه شهید بهشتی در اقدامی غیر قانونی مانع از پذیرش بیمار در این بیمارستان می‌شوند. او با بیان این که ١٨ ماه است که از دیوان عدالت اداری رای گرفته ایم که پروانه بیمارستان از سوی وزارت بهداشت صادر شود، خاطرنشان کرد: با این وجود مسوولان وزارت بهداشت از این رای قانونی تمکین نمی کنند.
او با بیان این که بیمارستان رامتین ١٢٠ پرسنل دارد، افزود: اگرخانواده این افراد نیز به عدد فوق اضافه شود این عدد به یک هزار نفر می رسد. عصمت افزود: ما هم از ندادن حقوق پرسنل ناراحت هستیم اما در وضعیتی که وزارت بهداشت مانع از پذیرش بیماران می شود ما چگونه قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود هستیم. به گفته وی بیمارستان رامتین ظرفیت ٦٠ تخت را دارد و در حال حاضر فقط ٢ بیمار درآن پذیرش شده است.